-Info in English further down-

Torsdagen den 27/10 var det dags för det andra fullmäktigemötet för det här verksamhetsåret. Nyfiken på vad som diskuterades och vilka beslut som togs? Nedan finns en kortare sammanfattning från mötet. Fullständigt protokoll hittar du på: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

img_8521

Val av permanent mötesordförande
Terminens andra FUM inleddes med val av en permanent mötessekreterare – den person som för protokoll under FUM-mötena för detta verksamhetsåret. Michael Schaetzlein valdes till permanent mötessekreterare. Michael är sekreterare för UF Malmö, en av Kårens föreningar. Han är student från Tyskland men behärskar både Svenska och Engelskaspråket väl.

Studentkårens stadgar
Efter ett års av hårt arbete från gruppen som arbetat med Kårens stadgar, kunde FUM nu ta beslut på de slutgiltiga ändringarna. Många av ändringarna ger Studentkåren mer frihet i sitt arbete med studentfrågor, samt ger en generellt mer flexibel och användbar stadga.

Fastställande av datum för Kårvalet
En av verksamhetsårets viktigaste händelser är Kårvalet när studenter kan kandidera till Kårfullmäktige och väljas in som studentrepresentanter. Datumen sätts  i god tid för att underlätta planeringen och arbetet med Kårvalet. FUM beslutade under mötet att datumen för Kårvalet 2017 blir:
Kandideringsperiod: 6 – 9 februari
Röstningsperiod: 13- 26 Mars
Konstituerande Fullmäktige 4 maj

Teaterförening
Studentkårens sociala aktiviteter anordnas till stor del av Kårens föreningar. En grupp studenter har startat en Teaterförening som har som mål att ge studenter en plats att öva på skådespeleri, scenproduktion, musik, ljussättning m.m. Under detta FUM möte togs deras ansökan att bli en förening under Kåren upp, vilket bland annat ger dem tillgång till både ekonomiskt stöd från Kåren. Ansökan godkändes och de är nu en förening under Kåren.

Omorganisering i Kårens styrelse
I slutet av december kommer Kårens vice ordförande, Marisol Peréz O’Connor att lämna sitt uppdrag p.g.a en utlandsflytt. Detta betyder att man kommer göra en rotation inom Kårens styrelse för att fylla platsen som vice ordförande. Borislava Koycheva kommer att ersätta Marisol som vice ordförande. Borislava har suttit i Kårens styrelse i två år och har stor erfarenhet av både styrelsearbete, Kårens verksamhet samt centrala frågor på Malmö högskola. Borislava är i nuläget studentombud på Kultur och samhälle och kommer i sin tur att ersättas av Ilona Karppinen, i nuläget ideell styrelseledamot. Ilona är redan engagerad i arbetet på fakulteten och har varit väldigt delaktig i Kårens arbete den senaste terminen.

Vakanta platser – Ideella styrelseledamöter
P.g.a förflyttningen inom styrelsen samt ett tidigare avhopp finns det nu två vakanta platser som ideella styrelseledamöter i Kårstyrelsen. Detta innebär att nuvarande fullmäktigeledamöter kan söka dessa poster.

Nästa fullmäktigemöte är den 17 november.

img_8500

img_8525

——–

Last Thursday, October 27th, the second Student council meeting of this operational year was held. Curious about what was discussed and decided? on September 22nd. Below is a short summary of the meeting. For meeting protocol visit: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

Permanent meeting secretary
The second FUM meeting of the year was started with the election of a permanent meeting secretary! The elected person is Michael Schaetzlein – he is currently the secretary of UF Malmö, one of the Student Union associations. He is a student from Germany and has a good command of both Swedish and English.

Student Union Constitution:
After a year of hard work from the group in charge of the changes to our constitution, FUM made the final decision to approve the changes. Many of the changes made give the Student Union more freedom to work according to the current on-going student issues, and is in general a more flexible and usable constitution.

Dates for the Elections
One of the most important times in the operations of the Student Union is the election times. This is when students have the opportunity to nominate themselves and get elected to be Student Union representatives and members of the Student Union Council. The dates are decided on early to make sure there is enough time to plan and prepare for the election. The dates that were decided during this FUM meeting are:
Candidacy period: 6th to 19th of February
Election period: 13th to 26th of March
Statutory FUM meeting: 4th of May

Theatre Association
The Student Union’s social activities are highly dependent on our associations. This time, a group of students started a Theatre Association, which would have the goal of providing students with a place where they can practice not only acting, but also different skills such as stage production, music, lighting, etc… During this FUM meeting they applied to officially get the Student Union Association status, which means that they would get financial and operational support from the Student Union to be able to successfully hold their activities. They were accepted and are now an association under the Union.

Re-structuring of the Board
The Union Vice President, Marisol Peréz O’Connor will be leaving Sweden and her post as vice president in the end of December, which means that the board needs to restructure in order to continue operating. The board has decided to restructure in a way that allows the work to continue smoothly as well as to provide an easy transition. Borislava Koycheva, the current student representative at Culture and Society (KS), will take the position of Vice President. Borislava has been a member in the Union board for two years, and has a lot of experience of the Unions work as well as the central issues in the university. Borislava will be replaced as Student representative at KS by Ilona Karppinen. Ilona Karppinen will take the position of KS Studentombud. Ilona has been very engaged in both the faculty and the Unions work during the last semester.

Open positions – Voluntary Board Members
Because of the restructuring made to the board, we now have two open positions for voluntary board members. This means that anyone that is already elected into FUM can apply for this opportunity.

 

The next Student Union Council meeting will be held November 17th.