Studentkåren Malmö är en organisation som drivs av och för studenter vid Malmö universitet. Bestående av engagerade och dedikerade studenter, arbetar kåren ideellt för att förbättra och berika studentlivet på campus. Genom att erbjuda en plattform för studenternas röst, agera som en länk mellan studenter och universitetet samt organisera diverse aktiviteter och evenemang, strävar Studentkåren Malmö efter att skapa en inkluderande och stödjande miljö. Deras insatser är grundade i en genuin vilja att hjälpa sina medstudenter och främja en positiv och givande studietid för alla.

Fullmäktige

Studentkåren Malmös organisation.

Studentkåren Malmö styrs av ett Fullmäktige som kan beskrivas som Kårens riksdag. Fullmäktige (FUM) är Kårens högst beslutande organ där fattar man övergripande beslut som rör hela Kåren. FUM tillsätts i Kårvalet där du som är medlem i Kåren kan kandidera och alla studenter vid Malmö universitet kan rösta. Här finns Kårens fyra fakulteter representerade (Hälsa och samhälle, Lärande och samhälle, Kultur och samhälle samt Teknik och samhälle), sammanlagt 19 personer som väljs i Kårvalet. Dessutom tillkommer tio personer som väljs in via FORUM, en för varje fakultet. Detta för att alla fakulteter ska vara representerade. Fullmäktige möts  tre till fyra gånger per termin och mötena är alltid på onsdags eftermiddagen med start klockan 16:00 och pågår två till tre timmar.

Styrelsen

Om fullmäktige är Kårens riksdag är detta regeringen. På det första fullmäktigemötet, det så kallade konstituerande fullmäktige, väljer FUM vilka som ska sitta i styrelsen. Du kan alltså inte rösta på vem som ska hamna i styrelsen i Kårvalet utan du röstar på vilka som ska sitta i fullmäktige. Styrelsen består av nio personer (två arvoderade och sju ideella), träffas ca två gånger per månad, och ser till att fullmäktiges beslut blir verklighet.

Presidium och styrelseledamöter

Presidiet, som består av en ordförande och en vice ordförande, leder styrelsens möten, förbereder ärenden för beslut och representerar Kårens medlemmar mot media och omvärld. För att ha ett heltidsuppdrag inom presidiet måste du ta studieuppehåll.

Fyra styrelseledamöter har ett viktigt ansvar gentemot de fyra fakulteterna som Kåren representerar. De är en integrerad del av Kåren kommer att ha en viktig roll och vara en avgörande pusselbit mellan ledningen på fakulteten och de anställda studentombuden. Till skillnad från presidiet bedriver dessa ledamöter sina studier vid sidan om, men arvoden ges vid deltagande på vissa specifika möten.

Övriga tre ledamöters ansvar är att backa upp presidiet och kommittéerna med olika uppgifter. De får även specifika ansvarsområden som tilldelas av styrelsen. Ansvaret innebär att vara ett stöd vid studiesociala aktiviteter och rekrytera studentrepresentanter samt organisera ”Bli engagerad”.

Kansliet

Kåren har också ett kansli av heltidsanställda och fungerar som Kårens tjänstemän. Dessa personer är alltså inte valda i Kårvalet utan anställs av styrelsen. Kansliet ser till så att det dagliga arbetet på Kåren flyter och sköter praktiska uppgifter så som kommunikation, ekonomi, organisatoriska uppgifter, studentärenden med mera.