Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Teknik & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Tryck på + för att se mer info om gruppen. 

Fakultetsstyrelsen - Mladen Dimitrov
Fakultetsstyrelsen vid Teknik och samhälle ansvarar för frågor av mer övergripande karaktär. Fakultetsstyrelsen är i andra frågor rådgivande till dekanus.
Fakultetsstyrelsen uppgift är att
• ansvara för forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategier inom ramen för Malmö universitets strategiska plattform.
• följa upp fakultetens utveckling i förhållande till fakultetens beslutade strategiska utvecklingsplan.
• följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i forskning, utbildning och samverkan.
• hos rektor ansöka om inrättande av eller föreslå avveckling av utbildningsprogram vid fakulteten.
• föreslå rektor inrättande eller avveckling av ämne inom forskarutbildningen.
• vara rådgivande till dekanus i andra frågor

Antal möten per termin
1 gång.

Utbildningsnämnd - Mladen Dimitrov
Utbildningsnämnden är ett beredande organ till dekanus, enligt delegationsordning, med uppgift att bereda utbildningsplaner med avseende på innehåll, omvärldsanalys, ekonomisk bärkraft samt är beredande i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor inom grundutbildningen.
Nämnden består av ordförande, fem övriga lärarrepresentanter, samt representanter för personalorganisationerna och två representanter för studentkåren.
Ärenden och handlingar till sammanträdena ska vara utbildningsnämndens handläggare tillhanda senast 10 arbetsdagar före utbildningsnämndens sammanträdesdatum.

Antal möten per termin
Utbildningsnämnden sammanträder ca 4 gånger per termin.

Kursnämnden - Mladen Dimitrov
Kursnämnden är ett utskott till utbildningsnämnden med uppgift att granska och bereda kursplaner till prodekanus och vara rådgivande vid belutsfattandet. Kursnämnden sammanträder varje månad förutom i juli. Förutom ordförande består kursnämnden av två lärarrepresentanter, handläggare samt två representanter för studentkåren.

Antal möten per termin
1 gång per månad.

Anställningsnämnd - Mladen Dimitrov
Anställningsnämnden för Fakulteten för teknik och samhälle har följande uppgifter:
bereder anställning av professor, gästprofessor och adjungerad professor. Rektor beslutar.
bereder anställningsprofil samt anställning av lektor, biträdande lektor, adjungerad lektor och forskarassistent. Dekanus beslutar.
bereder befordran från adjunkt till lektor samt från lektor till professor.
Rektor beslutar.

Antal möten per termin
3-4 gånger.