Här hittar du universitets-övergripande nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället. Vet du inte vilka grupper, nämnder eller organ som skulle passa dig? Prova vårt roliga mini-test så får du svar!

Lämna din intresseanmälan för att sitta i universitetets grupper här!

Central Nivå

Antagningsnämnd
Antagningsnämnden behandlar ärenden om särskilda antagningskrav för program/kurser samt individuella ärenden för antagning under alternativt urval. Platser: 2st + 1 st suppleant
Examensnämnd
Examensnämnden granskar examensmål och inrättande av nya examen, samt diskuterar andra frågor som rör examen Platser: 1st + 1 st suppleant
Lärandemiljögruppen
Lärandemiljögruppen är en gränsöverskridande samarbetsgrupp för driva utveckling av den fysiska och virtuella lärandemiljön, såväl den formella som den informella,för att säkerställa att Malmö universitets framtida kunskapsmiljöerbidrar till att utveckla det pedagogiska möte. Platser: 1st + 1 st suppleant
Biblioteksmöte
VI möter de andra kårerna och de som är ansvariga för biblioteken och diskuterar studenternas främsta arbetsplats. Mötet rör allt från brandövningar till uppesittarkvällar och konstutställningar. Platser: 2st + 1 st suppleant
Styrpgruppen för Riksidrottsuniversitet
I styrgruppen diskuteras frågor gällande dubbelkarriär när det gäller att kombinera elitidrott med studier. Platser: 1st + 1 st suppleant
Stipendiekommitén
Stipendiekommittén behandlar ansökningar till Malmö universitets egna stipendier samt av Malmö universitets godkända stipendier (samarbetspartners etc). Gruppen träffas en gång per termin och det är mycket material att läsa inför mötet. Kommittén tilldelar också stipendier till studenter på grundnivå. Platser: 1st + 1 st suppleant
Rådet för globalt engagemang
Vid universitetet finns ett strategiskt råd för globalt engagemang och internationalisering. Rådet stödjer universitetsledningen i strategiska beslut rörande internationalisering. Platser: 1st + 1 st suppleant
Rådet för hållbart universitet
Rådets uppdrag är bland annat att planera, samordna, prioritera och följa upp frågor rörande universitetets miljöarbete och främjande av en hållbar utveckling. Rådet följer även upp verksamheten så att främjandet av hållbar utveckling är integrerat i utbildning och forskning. Platser: 1st + 1 st suppleant
Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande
Rådet ska vara en beredande instans till ledningsgruppen inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande breddad rekrytering och breddat deltagande kan även initieras i universitets ledningsgrupp. Platser: 1st + 1 st suppleant
Rådet för jämställdhet och lika villkor
Rådet för jämställdhet och lika villkor har en rådgivande roll till rektor i frågor som är universitetsövergripande inom jämställdhet och lika villkor. Platser: 1st + 1 st suppleant
Disciplinnämnden
Nämndens huvudsyfte är att att bedöma och beivra regelbrott. Nämnden kan besluta om varning eller avstängning från studier i upp till sex månader. Vid avstängning kan studenten inte delta i undervisning eller examination. Platser: 1st + 1 st suppleant
Utvecklingsråd för digitalisering
Rådet tar sin utgångspunkt i lärosätets Strategi 2022 och därmed vara vägledande för hur digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning, samverkan och internationalisering ska tillvaratas vid Malmö Universitet. Rådet utgör en beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande digitalisering kan även initieras i universitetets ledningsgrupp för beredning i utvecklingsrådet. Platser: 1st
Rådet för samverkan
Rådets huvudsakliga uppdrag är att planera, samordna och följa upp universitetsgemensamma frågor rörande samverkan, nyttiggörande och innovation samt bidra till att öka universitetets globala synlighet. Rådet är en beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Platser: 2st + 1 st suppleant
Programkommittén
Programkommitténs uppdrag är att bereda ärenden till Beredningen för utbildning rörande inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden enligt styrdokumentet Platser: 1st + 1 st suppleant
Rektors beslutsmöte
Vid rektorsbeslutsmöte avgörs ärenden som kräver rektors beslut Platser: 1st
Universitetets fackliga samverkansgrupp
Platser: 1st + 1 st suppleant
Styrgrupp digitala salstentor
Ett pilotprojekt om digitala salstentor som genomförs vid Malmö Universitet. Syftet med att genomföra ett pilotprojekt av digitala salstentamina vid utvalda tentamenstillfällen är att utvärdera vilka möjligheter och utmaningar digitala salstentamina kan innebära för lärare, studenter, administration och stödfunktioner vid Malmö Universitet samt att fånga upp behov, risker och önskemål kring det framtida systemet. Gruppen styr hela processen. Platser: 1st
Universitetsstyrelsen
Högsta beslutande organet vid universitetet. Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Platser: 2st
Beredningen för utbildning
Beredningen för utbildning är ett beredande organ till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Universitetsgemensamma frågor gällande utbildning kan även initieras i universitetets ledningsgrupp, eller i andra grupperingar, för hantering i beredningen. Platser: 2st + 1 st suppleant