Det är bra att känna till lagar och förordningar om hur universitetet fungerar och vilka rättigheter du har som student.

Multikort godkänns inte som giltig legitimation och studenter får inte längre använda armbandsur vid salstentamen från och med 2021-08-30.  Läs mer om de reviderade reglerna för studenter vid skriftlig salstentamen här.

www.riksdagen.se under Lagar och Svensk författningssamling hittar du: förvaltningslag (2017:900), högskolelag (1992:1434), högskoleförordning (1993:100) och Diskrimineringslagen (2008:567)

Malmö universitet har också tagit fram ett regeldokument som heter Studenters Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö universitet samt Studentinflytandepolicyn, som är Malmö universitetets officiella hållning vad gäller studentinflytande och ett stöd för dig när du känner att du inte får din röst hörd. Policyn är framtagen i samarbete med studenterna på Malmö universitet.

Förvaltningslag (2017:900)

Den innehåller bestämmelser och regler för handläggning av ärenden, överklaganden och omprövning av beslut.

Högskolelag (1992:1434)

Innehåller ramar och regler för högskolors verksamhet, organisation och styrning. Bestämmelser om lärares uppgifter samt utbildningens omfattning och mål, liksom kunskapskvalitén på den grundläggande högskoleutbildningen och examina. Dessutom innefattas bestämmelser och regler för bland annat behörighet, antagning och avstängning samt studentinflytande, lika behandling och jämställdhet.

Högskoleförordning (1993:100)

Har direkt anknytning till bestämmelser i högskolelagen, som ofta kompletteras av de bestämmelser som finns i högskoleförodningen.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.