Det är bra att känna till lagar och förordningar om hur universitetet fungerar och vilka rättigheter du har som student.

www.riksdagen.se under Lagar och Svensk författningssamling hittar du: förvaltningslag (1986:223), högskolelag (1992:1434), högskoleförordning (1993:100) och lag om likabehandling av studenter på  universitet (2001:1286).

Malmö universitet har också tagit fram ett regeldokument som heter Studenters Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö universitet samt Studentinflytandepolicyn, som är Malmö universitetets officiella hållning vad gäller studentinflytande och ett stöd för dig när du känner att du inte får din röst hörd. Policyn är framtagen i samarbete med studenterna på Malmö universitet.

 

Förvaltningslag (1986:223)

Den innehåller bestämmelser och regler för handläggning av ärenden, överklaganden och omprövning av beslut.

 

Högskolelag (1992:1434)

Innehåller ramar och regler för högskolors verksamhet, organisation och styrning. Bestämmelser om lärares uppgifter samt utbildningens omfattning och mål, liksom kunskapskvalitén på den grundläggande högskoleutbildningen och examina. Dessutom innefattas bestämmelser och regler för bland annat behörighet, antagning och avstängning samt studentinflytande, lika behandling och jämställdhet.

 

Högskoleförordning (1993:100)

Har direkt anknytning till bestämmelser i högskolelagen, som ofta kompletteras av de bestämmelser som finns i högskoleförodningen.

 

Lag om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286)

Lagen ligger under Diskrimineringslagen (2008:567) och syftet är att främja lika rättigheter för studenter och sökande samt motverka diskriminering. En högskola ska aktivt verka för att främja studenters lika rättigheter samt förebygga och bekämpa diskriminering genom att varje år upprätta en handlingsplan över de åtgärder som behövs.