Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Lärande & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

Klicka på + för att se mer info om varje post. 

Du kan kontakta Studentombudet för Lärande och Samhälle om du vill fråga mer om vad det innebär att vara Studentrepresentant på fakulteten.

Studentombud LS – Melker Högborg
E-post | ombudls@malmostudenter.se 
Telefon | 0707 57 75 68

Vet du inte vilka grupper, nämnder eller organ som skulle passa dig? Prova vårt roliga mini-test så får du svar!

Lämna din intresseanmälan för att sitta i universitetets grupper här!

Lärarförslagsnämnden
Lärarförslagsnämnden rekommenderar vem som bör bli anställd eller befordrad. Nämnden läser
CVn, personliga brev, tar ställning till sakkunnigas utlåtanden, går på korta provföreläsningar och
intervjuar kandidater. Gruppen är väldigt välkomnande och uppskattar studenters perspektiv. Det är
mycket handlingar att läsa, du bör vara duktig på att hitta det som är väsentligt för studenter. T.ex.
kan det vara en god sak att lyfta och främja pedagogiska färdigheter, samt aktivt fråga de som ska
rekryteras om deras åsikter om studentinflytande. God kunskap om Studenters rättigheter och
skyldigheter efterfrågas. Var inte rädd för att be om det du eller dina medstudenter ser bristande på
din fakultet, t.ex. digitaliseringskunskap eller internationell erfarenhet.

Antal möten per termin
Anställningsnämnden brukar ha ungefär fyra möten per termin. Mötena varierar mellan en till två
timmar, beroende på dagordningen.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas, brukar förberedelsetiden variera mellan en till
tre timmar. Därutöver tillkommer frivilliga provföreläsningar och intervjuer.
Antal studentrepresentanter
1 ordinarie, 1 suppleant.

Fakultetsstyrelse
Fakultetsstyrelsen är formellt sett det högst beslutande organet på Lärande och Samhälle. Styrelsen
diskuterar strategiska frågor som är viktiga för hela fakulteten, vad det än må vara. Styrelsen har ett
särskilt ansvar för fakultetens strategiska plan som styrelsen också ska följa upp. Du bör kunna tänka
strategiskt och ha en känsla för organisation. Som en av två studentrepresentanter i en väldigt
formell grupp bör du inte vara rädd för att lyfta frågor och vara beredd att driva frågor. Du bör helst
ha koll på vad som händer på fakulteten och ha en nära kommunikation med Studentombudet på
LS.

Antal möten per termin
Fakultetsstyrelsen har tre möten per termin: varje möte varar tre timmar .
Förberedelsetid
Räkna med två timmars förberedelsetid per möte.
Antal studentrepresentanter
2 ordinarie, 1 suppleant.

Verksamhetsråd
Verksamhetsrådet fokuserar på den konkreta utbildningsverksamheten på LS och diskuterar frågor
som har att göra med hur verksamheten ska kunna organiseras på bästa sätt. Diskussionerna är mer
praktiska än strategiska, frågorna handlar mer om hur saker ska göras än vilka mål som bör uppnås.
Här behöver du ha koll på vad som händer på fakulteten. Bör helst ha en nära kommunikation med
Studentombudet på LS.

Antal möten per termin
Verksamhetsrådet brukar ha ungefär ett möten per månad. Mötena ligger på två timmar.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas, brukar förberedelsetiden vara två timmar.
Antal studentrepresentanter
1 ordinarie, 1 suppleant.

VFU-råd
På vfu-rådet diskuteras allmänna saker angående vfu från förskola till ämneslärare. Det handlar
mycket om hur många skolor och därmed platser som finns, det diskuteras även hur vfu:n kan
förbättras och en del om fortbildning för handledare ute på skolorna. Det är en trevlig och
engagerad grupp som vill ha studenters åsikter. Du bör ha kunskap om VFU och ha fokus på
studenternas förutsättningar och villkor.

Antal möten per termin
VFU-rådet brukar ha ungefär tre möten per termin. Mötena ligger på två timmar.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas, brukar förberedelsetiden vara två timmar.
Antal studentrepresentanter
1 ordinarie, 1 suppleant.

VFU samrådsgrupp
VFU-samrådsgruppen diskuterar enskilda studenter som begärt omplacering för VFU med
hänvisning till särskilda skäl. Det kan handla om medicinska skäl, vård av barn, dåligt bemötande på
VFU-skolan mm. Eftersom det handlar om känslig information måste du kunna hantera sekretess.

Antal möten per termin
VFU-samrådsgruppen brukar ha ungefär 2 möten per termin. Mötena ligger på två timmar.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas, brukar förberedelsetiden vara två timmar.
Handlingar
Eftersom handlingarna är sekretessbelagda kommer du få handlingarna i ett kuvert i internposten.
Antal studentrepresentanter
1 ordinarie, 1 suppleant.

Strategigruppen
Strategigruppen träffas väldigt ofta och diskuterar många olika strategiska frågor som är viktiga för
fakulteten. Du bör kunna tänka strategiskt och ha en känsla för organisation. Som
studentrepresentant i en väldigt formell grupp bör du inte vara rädd för att lyfta frågor. Du bör helst
ha koll på vad som händer på fakulteten.

Antal möten per termin
Strategigruppen brukar ha två möten per månad. Mötena
ligger på ungefär tre timmar.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas,
brukar förberedelsetiden vara två timmar.
Antal studentrepresentanter
1 ordinarie, 1 suppleant.

Kursplanesamordningen
Kursplanesamordningen går igenom de kursplaner som ska godkännas för implementering eller
revideras av olika anledningar. Du bör ha ett genuint intresse för hur kurser planeras och en förmåga
att att se bortom dokumentet och förstå vilka konsekvenser det kan få i kursen. Ditt fokus kan t.ex.
vara att titta på hur möjligheter för studentinflytande finns i kursen.

Antal möten per termin
Kursplanesamordningen brukar ha ungefär 2-3 möten per termin. Mötena ligger på ungefär två
timmar.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas, brukar förberedelsetiden vara två timmar.
Antal studentrepresentanter
1 ordinarie, 1 suppleant.

Nätverksgruppen för studiesociala frågor
Nätverksgruppen för studiesociala frågor diskuterar studenternas studiesituation och hälsa.
Nätverksgruppen samlar studenthälsan, studentprästerna, studievägledarna etc. Du bör ha ett
intresse för allt som rör studenters hälsa och trivsel, samt en villighet att lyfta och genomföra egna
idéer. Personerna som sitter med i denna grupp är vanligtvis väldigt öppna och positivt inställda till
studenters åsikter och idéer.

Antal möten per termin
NSF brukar ha ungefär två till tre möten per termin. Mötena ligger på tre timmar.
Förberedelsetid
Beroende på hur många ärenden som ska avhandlas, brukar förberedelsetiden vara en timme.
Antal studentrepresentanter
2 ordinarie, 1 suppleant.