Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Hälsa & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

Du hittar mer information om de olika nämnderna & grupperna här. 

Du kan kontakta Studentombudet för Hälsa och Samhälle om du vill fråga mer om vad det innebär att vara Studentrepresentant på fakulteten.

Studentombud HS – Ana Filipa
E-post | ombudhs@malmostudenter.se 
Telefon | 0707 57 75 63

Vet du inte vilka grupper, nämnder eller organ som skulle passa dig? Prova vårt roliga mini-test så får du svar!

Lämna din intresseanmälan för att sitta i universitetets grupper här!

Nämnder och organ på HS:

Fakultetstyrelse
Fakultetsstyrelse – 1ggn/månad
Bakgrund: Fakultetsstyrelsen har inför Högskolestyrelsen det samlade ansvaret för verksamheten vid Hälsa och samhälle. I ansvaret ingår även förvaltning av anslag, personal och lokaler enligt Högskolestyrelsens och Rektors delegation. Fakultetsstyrelsen är av strategisk och uppföljande karaktär.

Platser: 1st + suppleant

Husmöte
Husmöte – 2ggr/termin
Bakgrund: Ett forum med representanter från alla olika verksamheter på fakulteten, där miljö och säkerhet samt mer lokaltekniska åtgärder diskuteras och följs upp.

Platser: 1st + suppleant

Utbildningsnämnd
Utbildningsnämnd – 1ggn/månad
Bakgrund: Utbildningsnämnden bereder ärenden till fakultetsstyrelsen i frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå, verkar för att utbildningarna är utformade på ett sätt som svarar både mot akademiska krav och avnämarnas behov, ansvarar för kvalitetssäkring av fakultetens utbildningar, fastställer de av fakultetens kursplaner som reviderats i Kursplanenämnden, samt lämnar förslag till utformning av utbildningsplaner.

Förberedelsetid: 1-3 timmar beroende på antal ärenden
Platser: 2st

Lärarförslagsnämnd
Lärarförslagsnämnd – 3ggr/termin eller vid behov
Bakgrund: Lärarförslagsnämnden ansvarar för alla frågor rörande anställningar på fakulteten, inklusive ansökningar, vidarebefordringar, o.s.v.

Förberedelsetid: 1-2 timmar beroende på antal ärenden
Platser: 1st + suppleant

Bibliotekmöte
Biblioteksmöte – 3ggr/termin
Bakgrund: Möte mellan ansvariga på Biblioteket samt studentrepresentanter från HS, OD och LS.

Förberedelsetid: 30-60 minuter beroende på antal ärenden
Platser: 1st från HS + suppleant

Etikrådet
Etikrådet – 5-6ggr/termin
Bakgrund: Vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns det inrättat ett etikråd för etisk granskning av studentprojekt. Studentprojekt med etiskt känsligt innehåll, oavsett nivå, bör lämnas in till Etikrådet och där erhålla ett utlåtande.

Förberedelsetid: 1-3 timmar beroende på antal ärenden
Platser: 1st + suppleant

Institutionsråd iSA
Institutionsråd iSA – 3ggr/termin
Bakgrund: Forum för olika nyckelpersoner på institutionen. Olika planer och problembilder på institutionen diskuteras.

Förberedelsetid: Max 30 min
Platser: 1st + suppleant

Institutionsråd iVV
Institutionsråd iVV – 3ggr/termin
Bakgrund: Forum för olika nyckelpersoner på institutionen. Olika planer och problembilder på institutionen diskuteras. Här finns även externa personer från bl.a. Region Skåne och Malmö Stad närvarande.

Förberedelsetid: Max 30 min
Platser: 1st + suppleant

Internationella rådet
Internationella Rådet – ca 5ggr/termin
Bakgrund: Internationaliseringsrådet verkar för att, på uppdrag av dekan, utveckla fakultetens internationaliseringsarbete, såväl kvantitativt som kvalitativt. I arbetet ingår att öka antalet ut- och inresande studenter och lärare samt att utveckla andra former av internationellt utbyte.

Förberedelsetid: 1-2 timmar beroende på antal ärenden
Platser: 1st + suppleant

Kursplanenämnd
Kursplanenämnd – 1ggn/månad
Bakgrund: Kursplanenämnden infördes VT16 för att minska arbetsbördan på Utbildningsnämnden. Här arbetas kursplaner och utbildningsplaner fram, samt revideras vid mindre ändringar.

Förberedelsetid: 1-3 timmar beroende på antal ärenden
Platser: 1st + suppleant

Matråd
Matråd
Bakgrund: Matrådet ansvarar för att diskutera och tillvarata studenters önskemål och synpunkter gällande maten på fakulteten.
Förberedelsetid: N/A
Platser: 2st
Nätverksgrupp för Studiesociala frågor
Nätverksgrupp för Studiesociala frågor – 2ggr/termin
Bakgrund: Samarbete mellan fakulteten och Studenthälsan.

Förberedelsetid: 30-45 minuter
Platser: 2st