-Info in English further down-

Torsdagen den 17/11 gick verksamhetsårets tredje fullmäktigemöte av stapeln. Nyfiken på vad som diskuterades och vilka beslut som togs? Nedan finns en kortare sammanfattning från mötet. Fullständigt protokoll hittar du på: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

 

img_8538

Val av nya styrelseledamöter                                                     Då Kårens Vice Ordförande Marisol Pérez O’Connor lämnar sin post i styrelsen vid årskiftet, samt då vi har haft en vakantsatt post som ideell styrelseledamot sen innan, så var det dags för extraval på FUM. På torsdagens möte valde FUM Rebecka Welander och Franz-Joseph Björk till posterna som ideella styrelseledamöter! Rebecka har varit en engagerad studentrepresentant på sin fakultet Lärande och Samhälle i snart tre års tid, och hon har gedigen erfarenhet från både fakultetens och Kårens verksamhet. Franz-Joseph startade sitt engagemang i våras, och har sedan dess varit en dedikerad studentrepresentant och en stor tillgång till studentkåren, inte minst på sin fakultet Hälsa och Samhälle. Både Rebecka och Franz-Joseph har dessutom goda erfarenheter från andra påverkansverksamheter i samhället. Studentkåren är stolta över att välkomna dem till styrelsen!

img_8553

Malmö for Diversity                                                                         Studentkåren Malmö har, sedan 2011, anordnat endagsfestivalen Malmö for Diversity. Festivalens syfte är att, tillsammans med studenter och andra Malmöbor, uppmärksamma och fira Malmös mångfald. Tyvärr har det huvudsakliga ansvaret för festivalen ofta hamnat på någon av de arvoderade styrelsemedlemmarna, och arbetsbördan blir väldigt stor. Detta i relation till det ganska låga besökarantalet på festivalen ledde fram till FUMs beslut att lägga ner Malmö for Diversity.  FUM vill i stället se att styrelsen kan lägga tid på något, kanske i samma anda, som kommer studenterna mer till gagn.

Valnämnd och Valberedning                                                      Varje år väljer FUM en valnämnd och en valberedning inför våren val. På torsdagens möte röstade FUM för en valnämnd, vilken huvudsakligen består av Kårens kansli. En plats i valberedningen fylldes även, och FUM uppmanades att hjälpa styrelsen att hitta förslag på personer till de överiga 4 platserna i valberedningen. FUM kommer att rösta om valberedning vid nästa möte.

img_8549

Partipolitiska kårföreningar                                                     Studentkåren Malmö har länge haft en praxis om att inte tillåta partipolitiska studenföreningar under Kåren, dock har det inte funnits något beslut på detta. Under torsdagens FUM lyftes frågan som en diskussionspunkt för att styrelsen ska kunna förbereda ett beslutsunderlag till nästa möte. Diskussionen avslutades med att det lämnades åt styrelsen att undersöka hur det fungerar på andra kårer, samt att titta på en skrivning kring policy för lokalbokning som en mellanväg där partipolitiska studentföreningar kan få möjlighet att boka lokaler via kåren, men inte ansluta sig till kåren.

img_8555

 

 

 

 

 

Summary Student Union Council meeting 3, operational year 16/17

On 17th of November, the third Student Union Council meeting of this operational year was held. Curious about what was discussed and decided? Below is a short summary of the meeting. For meeting protocol visit: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

Election of new board members                                              On Thursday’s meeting FUM elected Rebecka Welander and Franz-Joseph Björk to be our new voluntary board members! Since the Vice President, Marisol Pérez O’Connor is leaving by the end of the year, and since we’ve had a vacant voluntary board member spot, it was time for an election in FUM. Rebecka has been engaged as a student representative in the faculty of Education and Society for almost 3 years, and has both experience from her faculty but also the Union’s operations. Franz-Joseph started his engagement in the spring, and since then he has been a dedicated student representative and a big support for the Union, and even more for the faculty of Health and Society. Both Rebecka and Franz-Joseph have also good experience from other advocacy organisations in society. The Student Union is very happy to welcome them to our board!

 Malmö for Diversity                                                                Since 2011, the Student Union has organised a one-day festival called Malmö for Diversity. The purpose of the festival is to, together with students and other residents of Malmö, celebrate the diversity of Malmö. Unfortunately the main responsible of organising the festival has often been one of the board members that work full time for the Union, and the amount of work has been too heavy. This, in combination with the relatively low amount of visitors of the festival, led FUM to the decision to cancel MFD. FUM instead wants the board to put their time on something, maybe with the same purpose, that will be more accessible and near to the students.

Election Committee and Nomination Committee                  Every year FUM elects an election- and nomination- committee before the spring elections. On thursday’s meeting, FUM elected an election committee that mostly consists of the Union’s secretariat. One spot in the nomination committee was also elected and FUM was encouraged to help the board find suggestions for the 4 remaining spots in the nomination committee. FUM will vote on the rest of the nomination committee in the next meeting.

Politically Affiliated Union Associations                             The Student Union has for a long time had a praxis of not allowing politically affiliated associations to be Union associations, but there has never been an official decision about it. During thursday’s FUM the question was raised as a discussion point for the board to prepare a decision suggestion for the next meeting. The discussion ended with leaving it to the board to research how it works in other Unions, as well as to consider making a policy for booking of venues as a middle-ground where politically affiliated parties can get the possibility to book venues via the Union, but not be Union associations.