Från vänster: Noah Godin, Arinzechukwu Onwurah, Konstantina Klonari, Julia Breidenstein

Om Kårpriset

Studentkåren Malmö sökte under verksamhetsåret 2017/18 nya sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna, både sett till studiesocialt och utbildningspolitiskt engagemang.

Priset består av ett stipendium samt ett diplom för arbetet man har utfört. Kårpriset delas årligen ut under slutet av vårterminen till medlemmar i Studentkåren Malmö vid Malmö Universitet, och består av två stipendier för insatser från enskilda studenter på 2500kr var, samt ett gruppstipendium på 5000kr för grupper av studenter som genomfört ett gemensamt främjande arbete. Varje mottagare av kårpriset får även ett diplom signerat av ordförande där motiveringen på varför de vunnit finns inskrivet. NOTERA: På grund av ofullständiga nomineringar kunde inga grupper väljas ut i år utan priset delades upp till 4 individuella priser.

Priset är avsett för att premiera de studenter som har engagerat sig utöver sina studier för att bidra till en förbättring för studenter på Malmö Universitet, och får användas hur pristagarna anser lämpligast. Ifall ett pris delas ut till en grupp av studenter ansvarar dessa för att fördela eller använda prissumman hur de anser lämpligast inom gruppen.

Kriterier som juryn kollar på:

  • Har studenternas engagemang inneburit kortsiktiga eller långsiktiga förbättringarför en studentgrupp på Malmö Universitet? Extra meriterande är ifall engagemanget bidragit till kortsiktiga eller långsiktiga förbättringar för hela studentpopulationen.
  • Har studenten varit engagerad inom utbildningspolitikenantingen inom Malmö Universitet eller på nationellt plan? Exempel på former av utbildningspolitiskt engagemang är att sitta som studentrepresentant i utbildningsnämnden på sin fakultet, inom sitt programråd eller inom en kommitée på nationellt plan, exempelvis genom SFS.
  • Har studenten varit engagerad inom studiesociala aktiviteterinom eller utom Malmö Universitet och Studentkåren Malmö? Exempel på studiesocialt engagemang är volontärt arbete inom Studentkåren Malmös studiesociala aktiviteter, engagemang under insparken,  inom Studentkåren Malmös föreningareller mentorskap inom Näktergalen.
  • Har studenten varit engagerad utanför Universitet- och kårvärlden? Meriterande för kårpriset är engagemang som har påverkat på studenter i Malmö och Malmö Studentstad positivt.

Motiveringar för vinnarna av individuella Kårpriset 2020:

Noah Godin

Noah visar på ett brett engagemang inom både universitetets värld och i samhällets. Han har under det gångna året varit en stark drivkraft för en av Kårens kommittéer; Kommittén för intersektionalitet. Här har han fortlöpande arbetat för att universitetet och Kåren är en öppen och säker plats och välkomnande plats för alla, oavsett bakgrund. 

Noah har varit verksam som studentrepresentant på sitt program såväl som en ledamot i Kårens Fullmäktige samt i föreningen FAMUS genom att delta aktivt för en positiv förändring för alla studenter i Malmö. 

Utanför studievärlden jobbar Noah flitigt med flertalet oberoende grupper som kämpar för social rättvisa och solidaritet. Några exempel är organisering av demonstrationer på internationella kvinnodagen, välgörenhetsevenemang och flyktingstöd.

På grund av sitt mångfacetterade engagemang är vi i kommittén eniga om att Noah är en välförtjänt stipendiat av Kårpriset 2021. Han har dessutom uppfyllt samtliga meriterande kriterier för priset. 

Noah shows a broad commitment within both the world of the university and in the outside community. During the past year, he has been a strong driving force for one of the Union’s committees; Committee for Intersectionality. Here he has continuously worked to ensure that the university and the Union are an open and safe place and welcoming for everyone, regardless of their background.

Noah has been active as a student representative on his program as well as a member of the Union’s Council and the association FAMUS by actively participating for a positive change for all students in Malmö.

Outside of the study world, Noah works diligently with the majority of independent groups fighting for social justice and solidarity. Some examples are the organization of demonstrations on International Women’s Day, charity events and refugee support.

Due to his multifaceted commitment, we in the committee agree that Noah is a well-deserved recipient of the individual Union Award 2021. He has also met all the meritorious criteria for the prize.

Konstantina Klonari 

Konstantina är en person som arbetar väldigt hårt för att se till så att studenter omkring henne har det bra, även i en pandemi. Hon har varit en del av organisationen ESN, både lokalt och nationellt där studenternas välmående är i centrum. Genom att hjälpa till på Studentpuben och Inspark samt Buddy Program har Konstantina spelat en central roll i att guida nya studenter till en tryggare vardag. 

Är någonting fel kan man lita på att Konstantina säger ifrån och arbetar för en förbättring, detta kan man se i hennes engagemang i Kårens Fullmäktige och ett antal andra föreningar. 

Hon har dessutom varit engagerad i frågor om internationalisering och mobilitet gällande studenter, genom att delta i arbetet för att lansera en ”mobilitetskampanj” som ska locka fler utlandsstudenter till Sverige.  

Med grund i det ovan nämnda och flertal nomineringar anser vi att Konstantina är en värdig vinnare av Kårpriset 2021. 

Konstantina is a person who works very hard to ensure that students around her are well, even in a pandemic. She has been part of the organization ESN, both locally and nationally where students’ well-being is at the center. By helping at the Student Pub and Inspark as well as the Buddy Program, Konstantina has played a central role in guiding new students to a safer everyday life.

If something is wrong, you can trust Konstantina to speak out and work for improvement, this can be seen in her involvement in the Union’s Council and many associations.

She has also been involved in issues of internationalization and mobility regarding students, by participating in the work to launch a mobility campaign that will attract more international students to Sweden.

Based on the above and several nominations, we believe that Konstantina is a worthy winner of the Individual Union Award 2021.

Julia Breidenstein

Julia har tidigare i år tagit initiativet till att återskapa föreningen Triple S med en stark profil för hållbarhet. Som en driven student visar hon vägen och skapar förutsättningar för studenter att skaffa sig erfarenhet i hållbarhetsfrågor, att sammanväva sina akademiska kunskaper med praktiska erfarenheter för att skapa stora nätverk för studenternas utveckling. 

Hon tror starkt på att ge studenter en trygg plats att dela sina idéer som är värdefulla för att på längre sikt resultera i ett jobb efter studierna. 

På samma sätt är det viktigt för henne att skapa trygga platser utanför universitetets väggar där Julia har kopplat ihop en idrottsklubb i Malmö och studenter som vill ha en mer aktiv vardag. 

Julia är en stark motor när det gäller att hjälpa studentlivet framåt som ger långsiktiga ringar på vattnet vilket juryn tycker är anmärkningsvärt. Hon är en exemplarisk stipendiat av Kårpriset 2021. 

Earlier this year, Julia took the initiative to re-launch the Triple S association with a strong profile for sustainability. As a driven student, she shows the way and creates conditions for students to gain experience in sustainability issues, to interweave their academic knowledge with practical experience to create large networks for student development.

She strongly believes in giving students a safe place to share their ideas that are valuable to result in a job after graduation in the long run.

In the same way, it is important for her to create safe places outside the university walls where Julia has connected a sports club in Malmö and students who want a more active everyday life.

Julia has a strong drive when it comes to helping student life move forward that provides long-term effects, which the jury finds remarkable. She is an exemplary recipient of the Individual Union Award 2021.

Arinzechukwu Onwurah

Ibland är det lika bra att inspirera andra att hitta sitt driv som att vara driven själv, Arinzechukwu lyckas med båda dessa aspekter. 

Han har på eget bevåg varit en spindel i nätet för ett stort antal studenter så de har kunnat hittat sin plats i vår fina stad, något som de hela 6 nomineringarna berättar starkt om. Ett exempel är hur Arinzechukwu genom en gruppchatt funnits tillgänglig för alla möjliga studenter som behövt hjälp med att hitta boende, vänner eller ta reda på hur man kommer igång med sitt studentliv. Oavsett hur mycket tid Arinzechukwu själv har, har han givit lika mycket tid till att lyssna på andra och hjälpt dem i en tid av nöd. 

Han har banat vägen för hur studenter med olika bakgrunder kan bli bättre representerade i universitetets värld genom att leda dem i rätt riktning för att åstadkomma detta. 

Arinzechukwu har varit otroligt hjälpsam och stöttande för sina medstudenter under det gångna året utan att själv förvänta sig någonting tillbaka. Behjärtansvärd stipendiat som förtjänar Kårpriset 2021. 

Sometimes it is as good to inspire others to find their drive as to be driven yourself, Arinzechukwu succeeds in both of these aspects.

On his own initiative, he has been a spider in the web for a big number of students so they have been able to find their place in our beautiful city, something that the entire 6 nominations tell strongly about. An example is how Arinzechukwu through a group chat has been available to all possible students who needed help finding accommodation, friends or finding out how to get started with their student life. No matter how much time Arinzechukwu himself has, he has given just as much time to listen to others and help them in times of need.

He has paved the way for how students with different backgrounds can be better represented in the university world by leading them in the right way to do so.

Arinzechukwu has been incredibly helpful and supportive to his fellow students over the past year without expecting anything in return. Worthwhile award holder who deserves the Individual Union Award 2021.