Vill du bli aktiv utöver dina studier, diskutera och driva frågor som du brinner för, samtidigt som du får nya vänner? – då finns Studentkåren!

Kårens Fullmäktige (FUM) samordnar delar av sitt arbete inom olika kommittéer för att kunna fokusera på att fördjupa sig med specifika frågor.
Kolla in listan över årets kommittéer och arbetsgrupper och gå gärna med i deras respektive möten om du vill engagera dig i specifika frågor!

Om du själv vill engagera dig inom ett ämne som vi för närvarande inte arbetar med kan du alltid nå oss för att diskutera dina idéer, ställa upp i nästa Kårval i vår för att sätta dessa ämnen på dagordningen hos FUM eller starta din egen studentgrupp eller förening under Studentkåren Malmö!

Kommitté för mental hälsa – Matylda (matylda.jonas.kowalik@malmostudenter.se)

Denna kommitté ägnar sig åt att diskutera och driva frågor om studenternas psykiska hälsa. Du är en empatisk person som bryr sig mycket om hur människor runt omkring dig känner och är intresserade av välbefinnande, psyko-social motståndskraft och stöd för studenter? Då är detta kommittén för dig!

Nästa möte: 
Onsdag 16 december 16:00
https://www.facebook.com/events/4693785787329179/

Kommitté för Studentengagemang – Diego (diego.annys@malmostudenter.se)

Denna kommitté behandlar de breda aspekterna av studentengagemang och studentliv i förhållande till Kårens och MAU: s verksamhet. Hur kan Kåren vara mer synlig och aktiv på alla fakulteter? Hur kan vi främja fler aktiviteter och grupper som är självorganiserade och drivs av studenter för studenter? Hur kan vi använda Kårens lokaler och resurser för att vara mer kreativa och inbjudande? Den här typen av frågor och mycket mer kan drivas i denna kommitté!

Nästa möte: 
Onsdag 16 december 9:00 – 10:30

Dokument: https://drive.google.com/drive/folders/13gxFCwVUQs4eGOznPnL0uUSmncZ0tfuF?usp=sharing

Notera: Dokumenten inkluderar protokoll från tidigare möten. Skicka in alla punkter du vill diskutera, alla ämnen är välkomna!

*Arbetstitel* Kommitté för intersektionalitet (representation, mångfald och inkludering)  – Louise (louise.torgen@malmostudenter.se)

Studentkåren ska drivas av studenter för studenter, men når vi verkligen alla? Hur kan vi arbeta för att vara mer mottagliga, tillgängliga och relevanta för alla studenter, oavsett bakgrund, förutsättningar eller förmågor? Denna typ av frågor kommer att reflekteras kritiskt i denna kommitté. Brinner du för kritiskt tänkande, inkludering och representation? Då är detta rätt kommitté för dig!

Nästa möte: 
Torsdag, 17 december, 16:00-17:00
Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/69409420291 


English:

Do you want to get active beyond your studies, discuss and drive questions you are burning for all while making new friends at the same time? – The Student Union got you!

The Student Union council (Fullmäktige) is organizing parts of their work within different committees in order to be able to  focus on working in-depth with specific questions.

Check out the list of this year’s committees and working groups and feel free to join their respective meetings if you want to get engaged in specific questions!

If you want to self-organize within a topic that we currently do not work with you can always reach out to us to discuss your ideas, run in the next election to set these topics on the agenda with the council or start your own student group or association under the Student Union Malmö!

Committee for Mental Health – Matylda (matylda.jonas.kowalik@malmostudenter.se)

This committee is dedicated to discussing and driving questions concerning students’ mental health. You are an empathetic person that cares a lot about how people around you feel and are interested in well.being, psycho-social resilience and support for students! Then this is the committee for you!

Next Committee Meeting Mental Health:
Wednesday, 16 December, 16:00

https://www.facebook.com/events/4693785787329179/

Committee for Student Engagement – Diego (diego.annys@malmostudenter.se)

This committee deals with the broad aspects of student engagement and student life in relation to the Unions and MAUs operations. How can the Union be more visible and active in all faculties equally? How can we foster more activities and groups self-organized and driven by students for students? How can we utilize the Union’s premises and resources to be more creative and inviting? These kinds of questions and a lot more could be driven in this committee!

Next Committee Meeting Student Engagement
Wednesday, 16 December, 09:00-10:30

Documents: https://drive.google.com/drive/folders/13gxFCwVUQs4eGOznPnL0uUSmncZ0tfuF?usp=sharing

Note: the documents include protocols from earlier meetings. Please send in any points you want to discuss, any topics are welcome!

*Working Title* Committee for Intersectionality  (representation, diversity and inclusivity) – Louise 

(louise.torgen@malmostudenter.se)

The Student Union is supposed to be run by students for students, but are we really reaching everyone? How can we work on being more approachable, accessible and relevant to all students, no matter their backgrounds, pre-requisites or faculties? This kind of questions will be critically reflected upon in this committee. Are you passionate about critical thinking, inclusion and representation? Then this is the right committee for you!

Next meeting: 
Thursday, 17 December, 16:00
Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/69409420291