2020 – Tack för ingenting…?

Årets sista månad har börjat och “Bye Bye 2020” – Memes svämmar över våra sociala medier. I våras tog den globala pandemin oss alla med storm och vad finns det att säga annat än — Ja, allt blev bara pannkaka! Vår vardag har vänts upp och ner med arbete och utbildning hemifrån och många planer och önskemål fick skjutas upp eller ställas in helt. Jag personligen är tacksam för den privilegierade situationen jag befinner mig i, att pandemins effekter på mitt personliga liv huvudsakligen har inneburit att jag fick ställa in resor och aktiviteter, vilket säkert drabbar ens välbefinnande, men inte alls är så förödande som kanske att förlora sitt jobb, sitt hem eller kanske till och med nära och kära. Vad detta år har lärt mig personligen är tacksamhet, även för de minsta sakerna. Som till exempel att återuppta kontakt med en gammal vän med en Zoom-fika, då långdistans-vänskap och digitala samtal plötsligt är standardläget ändå; eller att gå på en promenad på helgen (för ärligt talat, vad mer kan du göra?) och känner den ljuvliga doften av nybakade varor från Pågen-fabriken i luften; eller till och med bara att vakna upp varje morgon och känna att jag lever och är frisk.

//Lilli Auginski, Ordförande

Man kan föreställa sig att ju längre något pågår, desto lättare skulle det bli att vänja sig vid. Dock, känns det inte så med pandemin.

Det här året har varit tufft. Att vara så fysiskt långt ifrån studenter har fått mig att inse hur viktigt det har varit att vara nära er, hur viktig din roll är för oss och vice versa. Och hur mycket svårare det har blivit att skapa en gemenskap när vi alla förvandlades till ansikten på en skärm.

Det här året har varit tufft. När jag går runt Kårhusets korridorerna får jag ofta återblick från gamla tider, när det brukade vara olika aktiviteter på varje våning och hörn i huset, alltid många kända ansikten och ofta blyga nya ansikten, ivriga att träffa människor och bli en del av de olika aktiviteterna runt i huset.

Det här året har varit tufft men det är inte det nya normala.

/Yuliyan Konstantinov, Vice-Ordförande – Utbildningsbevakning

Så med det sagt, hur hanterar vi det kommande året? Som studenter, arbetare, som ett samhälle som helhet? Visst kommer inte det efterlängtade årsskiftet med ett stort nyårsfirande att vara möjlig och naturligtvis kommer inte allt magiskt att vara annorlunda bara för att detta fruktansvärda år 2020 äntligen är över. Men vi måste också komma ihåg att även om nästan ingenting i år gick som planerat, lyckades vi ändå ta oss såhär långt och vi lärde oss mycket på vägen. Om oss själva, nya sätt att kommunicera och hitta kreativa alternativ för att hålla kontakten med nära och kära. Så istället för att ha en pessimistisk syn på 2021 redan, låt oss vara hoppfulla istället och börja i år med ett nytt sinne, medvetna om att denna pandemi kommer att vara över till slut. Även om inte allt kanske går tillbaka till normalitet direkt, om vi förenar oss för att hjälpa varandra och hålla oss positiva, hålla oss själva och alla omkring oss säkra, så är vi på rätt väg för att göra 2021 till en bättre version av 2020.

/Julia Buschmann, Vice-Ordförande – Studiesocialt


2020 – Thanks for nothing….?

The last month of the year has begun, and “Bye Bye 2020”- Memes are already flooding social media stories. Earlier this year the global pandemic has hit us all like truck and what else can you really say other than, – Yeah, it’s been a real sh*tshow? Our everyday lives have been turned upside down with work and education from home and many plans and wishes had to be postponed or cancelled entirely. I personally am thankful for the privileged situation I am in, that the effects of the pandemic on my personal life has mainly meant cancelling trips and activities, which surely takes a toll on one’s well-being, but is not nearly as devastating as maybe losing your job, your home or maybe even loved ones. What this year has taught me personally is gratefulness, even for the smallest things. Like reconnecting over a cup of tea with an old friend via Zoom, as suddenly long-distance-friendships and digital talks are the default mode anyway; or going for a walk on the weekend (because honestly, what else can you do?) and smelling the heavenly scent of freshly baked goods from the Pågen factory in the air; or even just waking up every single morning, feeling I am alive and healthy. 

  • Lilli Auginski, President

One would imagine that the longer something goes on, the easier it would be to get used to. Alas, it didn’t feel like that with the pandemic. 

This year has been tough. Being so physically far away from students has made me realize how vital it has been to be close to you, how important your role is for us and vice versa. And how much harder this connection has been, when we all turned into faces on a screen.

This year has been tough. Walking around the corridors of the Union house, I often get flashbacks from the old times, when there used to be a different activity going on at every floor and corner of the house, always a lot of known faces and often shy new faces, eager to meet people and become part of the different activities around the house.

This year has been tough but this is not the new normal.

  • Yuliyan Konstantinov, Vice-President – Education Monitoring

So with that being said, how do we tackle this upcoming year? As students, workers, as a society as a whole? Surely the long-awaited turn of the year with a big New years Eve celebration won’t be possible as we used to know it and of course not everything will magically be different just because this horrendous year 2020 is finally over but we also need to keep in mind that even though almost nothing in this year went as planned, we still made it this far and we learned a lot on the way. About ourselves, new ways to communicate and finding creative alternatives to keep in touch with loved ones. So instead of having a pessimistic view of 2021 already, let’s stay hopeful instead and start this year off with a fresh mind, knowing that this pandemic will be over at one point. Even though not everything might be going back to normality right away, if we unify to help each other out and stay positive, keep ourselves and everyone around us safe, then we are on the right track to make 2021 a better version of 2020.

  • Julia Buschmann, Vice-President – Study Social