-In English further down-

Årets första fullmäktigemöte hölls i torsdags, och innehöll många viktiga diskussioner och beslut. Ska Kåren tillåta partipolitiska föreningar? Hur tar vi Kaffe med Kåren till nästa nivå, och vad är en studentgrupp? Läs sammanfattningen nedan för att få svar på detta och se vad som bestämdes på mötet. Fullständigt protokoll laddas upp på: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

Fum_1Beslut om partipolitiska föreningar
Under årets första fullmäktige togs beslutet att Studentkåren Malmö inte ska tillåta partipolitiska föreningar att få föreningsstatus. Beslutet grundades på en diskussion som fullmäktige hade på novembermötet, och föranleddes av att Studentkåren alltid har haft detta som praxis, men att det inte har funnits ett formellt beslut.

Fum_2Malmö Universitets Spelsällskap – MAUS
Fullmäktige röstade för att Malmö Universitets Spelsällskap ska få föreningsstatus. Föreningen började arbeta för att bli en kårförening under hösten, och den byggs upp av två sektioner: Spelgillet och Malmö University Gaming Society (MUGS). Spelgillet fokuserar på traditionella spel, och MUGS fokuserar på elektroniska spel och föreningen är öppen på förslag för andra sorters spel!

Fum_3Kaffe med Kåren
Ilona Karppinen och Pontus Nilsson gav en kort presentation på hur de tänker utveckla Kaffe med Kåren under våren, baserat på tidigare diskussioner i FUM. Bland annat tänker de ha mer interaktiva aktiviteter som bjuder in studenterna att dela sina tankar och åsikter med oss.

Fum_4Kandidatrekrytering
Studentkårens val närmar sig, och Kårstyrelsen ville veta vad som fick ledamöterna i FUM att söka sig till kåren, så att styrelsen får ideér om vad studenter vill veta för att bli motiverade att söka sig till Kåren. Tiden räckte tyvärr inte till, så FUM ska maila styrelsen både med tankar kring Kaffe med Kåren och kandideringen.

Fum_5Studentgrupper  
Styrelsen presenterade kort idéen om studentgrupper för FUM. Styrelsen har, tillsammans med kansliet, beslutat att testa studentgrupper under våren, en idé som har inspirerats från andra kårer. En studentgrupp är mycket mer informell än en förening, och behöver inte gå igenom FUM för att få starta. Studentgrupper har samma möjlighet till bl.a. lokalbokning som föreningarna, men har inte möjlighet att äska pengar i samma utsträckning. Vår förhoppning är att detta kommer möjliggöra för fler studenter att få stöd av kåren för att arbeta med sina intressen.

Nästa FUM hålls den 23 februari. Vill du sitta med i Kårens fullmäktige? Snart är det dags för kårval – kandidera på val.malmostudenter.se

 

—————————

 

The first council meeting of the new year was held last Thursday, and contained many important discussions and decisions. Should the Union allow party-political associations? How do we take Union Coffee to the next level, and what is a student group? Read the summary below to get some answers and see what was decided at the meeting. Full protocol will be uploaded to: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

Decision on party political associations
During the first FUM of the year, it was decided that The Union should not approve to give party political associations the Union’s association status. The decision was founded on a discussion FUM had at the November meeting, and was brought on by the fact that the Student Union has always had this as praxis, but there has been no formal decision.

Malmö Universitets Spelsällskap – MAUS
FUM voted to give the association Malmö Universitets Spelsällskap association status. The association started working to become a Student Union Association during the fall, and it is built up on two sections: The Gaming Guild and Malmö University Gaming Society (MUGS). The Gaming Guild focuses on board games whilst MUGS focuses on electronic games, and the association is open to suggestions of other sorts of games too!

Union Coffee
Ilona Karppinen and Pontus Nilsson gave a short presentation on how they are planning on developing Union Coffe during the spring, based on previous discussions in FUM. They want to have more interactive activities that invite students to share their ideas and opinions with us, amongst other things.

Candidate Recruitment
The Union election is coming up, and the Student Union board wanted to know what made the members of FUM apply to the Union, so that the board could get ideas on what students want to know to motivate them to get engaged in the Union. Unfortunately, there was too little time, so FUM will email the board with thoughts about both Union Coffee and the candidacy.

Student Groups
The board shortly presented the idea of Student Groups to FUM. The Board has, together with the rest of the working team, decided to try out Student Groups, an idea inspired by other unions. A Student Group is a much more informal group than an association, and they don’t need to go through FUM to get started. Student Groups have the same possibility to book rooms and use the union house as the associations, amongst other things, but cannot ask for money to the same extent as the associations. Our hope is that this will enable that more students can be supported by the Union to work with their interests.

 

Next FUM meeting will be held February 23. Do you want to join FUM? Soon it’s Union Election. Candidate at val.malmostudenter.se