Hej och välkommen tillbaka till Malmö universitet! Vi hoppas att ni alla har haft en fantastisk sommar och är redo för en ny termin! Och naturligtvis ett varmt välkomnande till alla nya studenter som börjar sina studier i höst på Mau. Vi på Studentkåren vet att saker och ting inte blir som du förväntade dig av att studera din första termin i digital form men vi är här för att hjälpa dig att svara på alla typer av frågor du har och vi kommer att försöka göra det så roligt som möjligt för dig. Studentkåren kommer att vara öppen som vanligt, naturligtvis med vissa begränsningar och säkerhetsåtgärder, men du kan ändå komma förbi om du har några problem med din utbildning, vill plugga i våra studierum, ta dig en kopp kaffe eller om du bara vill prata med någon. I tider som dessa är det särskilt viktigt att komma ihåg att ta hand om varandra och det är därför vi är här. För enade är VI STORA NÄR DU KÄNNER DIG LITEN!

På Studentkåren har vi olika fokusfrågor att arbeta med varje verksamhetsår. I år vill vi å ena sidan fokusera på vår egen synlighet, som har blivit (och kommer att bli) ännu viktigare under den nuvarande pandemin. Detta gäller oavsett om du är i Malmö eller studerar digitalt tusentals kilometer bort – vi vill alltid se till att du vet att vi är här för dig och erbjuder ett brett utbud av stöd, men också roliga aktiviteter som hjälper dig att bygga ett socialt nätverk! Å andra sidan valde vi att fokusera på studenternas arbetsmiljö, som återigen har blivit en helt annan fråga under pandemin. Här behöver vi dina röster och erfarenheter för att kartlägga den konstruktiva kritiken och därefter förbättra hur digitalt lärande fungerar för dig!

I vårt interna arbete har också mycket förändrats, för första gången har vi tre som arbetar i presidiet och utgör ett grymt lag! Vi bestämde oss för att utvidga styrelsen och dela upp ansvarsområdena för att kunna erbjuda dig ännu mer stöd!

Därmed har vi vice ordförande för utbildningsövervakning, en traditionell pelare i vårt arbete. Där ser Yuliyan Konstantinov till att varje beslut som universitetet fattar och som påverkar din utbildning tar hänsyn till studentperspektiv och att dina rättigheter och behov respekteras.

Men eftersom ditt nya studentliv inte bara handlar om formellt lärande har vi också etablerat den helt nya positionen vice ordförande för studiesociala frågor.

Vi måste höra från dig för att få fram dina åsikter, idéer och tankar till alla nivåer på universitetet, där alla beslutsfattare sitter tillsammans med oss.

Julia Buschmann är den kreativa idémaskinen, som ständigt grubblar på hur man kan erbjuda roliga och stimulerande evenemang till er alla, oavsett om du studerar på campus eller långt ifrån.

Slutligen tar Lilli Auginski, ordförande för studentkåren, hand om bredare politiska och strategiska frågor och arbetar mot stora samarbeten med andra universitet och studentföreningar runt Skåne och hela Sverige.

Malmö universitet har genomgått en enorm övergång från fysisk till, för det mesta, digital utbildning. Denna omvandling har introducerat många nya utmaningar för både studenter och lärare, men också medfört många nya metoder, verktyg och idéer för hur man ska möta dessa nya krav.

Inom utbildningen är vi, studenterna, en avgörande medaktör och måste aktivt uttrycka våra åsikter om det, så det förbättras gradvis och anpassas till våra behov och preferenser. Vårt jobb är att se till att detta händer och att säkra alla möjliga plattformar för dig att påverka utbildningsprocessen. Vi strävar efter att uppnå ett symbiotiskt förhållande med er som proaktiva studenter. Även om vi kanske är studenter som arbetar för studenter är det du som upplever undervisningen och lärandet i första hand. Vi måste höra från dig för att få fram dina åsikter, idéer och tankar till alla nivåer på universitetet, där alla beslutsfattare sitter tillsammans med oss. Detta kommer i hög grad att bidra till en bättre högre utbildning för oss alla – nuvarande och framtida studenter.

Tveka aldrig att kontakta oss på något sätt. Vi hoppas att vi hörs och ses snart!


The Presidium’s thoughts – Start of semester fall 2020

Hello and welcome back to Malmö University! We hope that you all had a great summer and are ready for a new semester! And of course, a warm welcome to all the new students who will start their studies this fall at MaU. We at the Student Union know that studying your first semester in digital form might not be what you expected but we are here to help you answer any kinds of questions you might have and we will try to make it as enjoyable as possible for you. The Student Union will remain open as usual, of course with some restrictions and safety measurements, but you can still come by if you have any issues with your education, want to study in our study rooms, to get a fresh cup of coffee or if you just want to talk to someone. In times like these it is especially important to remember to take care of each other and that’s why we’re here. Because united WE ARE BIG WHEN YOU FEEL SMALL!

At the Student Union we set ourselves different focus questions to work with each operational year. This year, on the one hand, we want to focus on our own visibility, which has become (and will be) all the more important during the current pandemic. Whether you are in Malmö or studying digitally thousands of kilometers away – we always want to make sure you know we are here for you and offer a wide variety of support, but also fun activities to help you build a social network! On the other hand, we chose to focus on the work environment of students, which has once again become a whole different issue during the pandemic. Here, we need your voices and experiences to map out and subsequently improve how digital learning works out for you! 

In our internal work, a whole lot has changed as well, as for the first time we are a kick-ass team of three presidials! We decided to enlarge the board and split the responsibilities in order to be able to offer even more support to you!
Hence, we have Yuliyan Konstantinov as the vice-president for education monitoring, a traditional pillar of our work. 
He makes sure that every decision the university takes that affects your education takes student perspectives into consideration and that your rights and needs are being respected.

But since your new student life is not only about formal learning, we also established the brand new position of the vice-president for study social matters. 

We need to hear from you in order to bring up your opinions, ideas and thoughts to all the levels of university, where all the decision makers sit together with us.

Therefore, Julia Buschmann is the creative idea-machine, who constantly picks her brain on how to offer fun and engaging events to all of you, no matter if you study on campus or from afar. Lastly, Lilli Auginski, the president of the Student Union, takes care of broader political and strategic questions and works for great cooperations with other universities and student unions around Scania and the whole of Sweden.

Malmö University has undergone a tremendous transition from physical to, for the most part, digital education. This transformation has introduced lots of new challenges for both students and teachers, but also brought a lot of new methods, tools and ideas on how to meet those new demands.  

In education, we, the students, are a crucial co-actor and need to actively express our opinions on it, so it’s gradually improved and adapted to our needs and preferences. Our job is to make sure that this happens and to secure all possible platforms for you to influence the education process. We aspire to achieve a symbiotic relationship with you as proactive students. Even though we might be students working for students, you are the ones experiencing the teaching and learning first hand. We need to hear from you in order to bring up your opinions, ideas and thoughts to all the levels of university, where all the decision makers sit together with us. This will greatly contribute to a better higher education for all of us – current and future students. 

Never hesitate to contact us by any means. We hope to hear from you!