– In English further down –

Förra veckan hölls det sjunde och näst sista fullmäktigemötet för verksamhetsåret 16/17. Tyvärr var det inte tillräckligt många ledamöter närvarande för att göra mötet beslutsmässigt, men det stoppade inte de som närvarade att ha flera intressanta diskussioner. Vad kan förbättras i dokumentet för studenters rättigheter och skyldigheter? Används Kårens lokaler på ett optimalt sätt? Den nya innovationsarenan Storm öppnar på Gäddan, hur kan Kåren involveras? 

Här nedan finner du en sammanfattning från mötet. Fullständigt protokoll laddas upp på: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

 

 

Studenters Rättigheter och Skyldigheter 
Det är dags för en utvärdering av dokumentet för Studenters Rättigheter och skyldigheter. FUM identifierade vilka nyckeldelar i dokumentet som behöver utvecklas. Stöd för studenter med funktionshinder, omprövning av betyg, samt VFU var några av huvudpunkterna som diskuterades. Alla kommentarer och feedback kommer lämnas till högskolan.

Utvärdering av Kårhuset
Med tanke på Kårhusets osäkra framtiden efter 2019 anser FUM att det är viktigt att byggnaden inventeras. Detta så att utrymmen och teknik kan användas till sin fulla potential. FUM diskuterade att tillsätta en ideell arbetsgrupp som kan leda processen.

 

STORM
STORM är namnet på den nya innovationsarenan på Gäddan som består av tre olika utrymmen som ska inrymma olika aktiviteter. Projektgruppen för STORM har bett Studentkåren att hålla i en aktivitet under invigningen av STORM. FUM brainstormade kring olika teman för aktviteten och studentombuden Pontus Nilsson och Paolo Alexandriyski kommer fortsätta planeringen.

 

Last week marked the 7th and second-to-last council meeting for the operational year 16/17. Unfortunately there were not enough people attending to be quorum, however that did not stop the ones present from having many interesting discussions. What can be improved in the Student Rights and Obligations document? How can we secure that the Unions premises are optimally used? The new innovation area is opening up, so how can the Union be involved? 

Below you can find a short summary of the meeting. The full discussion protocol is available at: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

 

Student Rights and Obligation 
The evaluation of the Student Rights and Obligation documents is currently on the way and FUM set out to identify key parts of the document which need to be developed. Educational support for students with disabilities, (re-) assessment and VFU where some of the main points which were discussed. All comments and feedback would be communicated to the University.

 

Evaluation of the Student Union Buildings
In regards to the uncertain status of the Student Union building after 2019, FUM think it is important to conduct an inventory of all the premises. This will help ensure that the premises and technology would be used to their upmost potential. FUM discussed that a volunteer group could be created to lead the process.

 

STORM
STORM is the new innovative area in Gäddan consisting of three different areas to facilitate various activities. The project group of STORM would like the Student Union to hold an activity during the inauguration. FUM came up with different suggestions and the student representatives, Pontus Nilsson and Paolo Alexandriyski, will continue working on the topic.