Konstantina Klonari, vice ordförande på Kåren

Slut och nya begynnelser…

Liksom varje bok kommer det alltid att finnas ett kapitel i ditt liv som kommer att ta slut och som kommer att börja, men även om dessa kapitel är oundvikliga från att inträffa, känner alla alltid en tendens att vara rädda för vad den nya dörren som öppnas erbjuder.

När jag först började mitt mandat i Studentkåren Malmö som vice ordförande var rädslan för det okända något som ofta höll mig vaken på nätterna, rädslan för att inte kunna förutse vad varje möte skulle innehålla eller med vem jag skulle träffa och arbeta med för första gången och ändå var det nya kapitlet något av det bästa som personligen hände.

Trots mandatets upp- och nedgångar fick jag chansen att träffa många nya människor och bli nära vän med bekanta som jag aldrig hade övervägt tidigare. Jag lärde mig nya färdigheter och även hur man kämpar med något, så länge du verkligen anstränger dig kommer du att kunna lyckas.

Men nu närmar sig årets mandat sitt slut och med det måste jag säga hejdå till många älskade ledamöter i den nuvarande styrelsen, människor som jag har skrattat och gråtit med, människor som alltid haft min rygg. En del går tillbaka till sina studier och en del börjar ett nytt kapitel i sitt liv med ett nytt jobb i ett annat land. Men samtidigt är det ganska spännande att träffa de kommande styrelseledamöterna som börjar sina mandat, en chans att få nya vänner och nya minnen med ett nytt sinne.

Så med slutet på ett gammalt kapitel och börja på ett nytt, görs sig nya chanser närvarande och nya berättelser börjar, med fler fysiska evenemang och förhoppningsvis nya vänskaper som kommer att utvecklas.

Men till mina gamla kollegor och vänner, hejdå och tack för alla upplevelser ni gett mig och till mina nya kollegor; välkomna till det nya kapitlet i Studentkåren Malmö och låt oss göra detta läsår till det bästa för studenterna på Mau.

Konstantina, vice ordförande på Studentkåren Malmö 21/22


Endings and new beginnings….

Like each book, there is always going to be a chapter of your life that is going to end and that is going to start, yet even if those chapters are inevitable from not happening,  everyone always feels a tendency of  fear of what the new door that is going to open is holding for you. 

When I first started my mandate in the Student Union Malmö as the vice president, the fear of the unknown was something that often kept me up at night, the fear of not being able to predict what each meeting was going to hold or with whom I was going to meet and work with for the first time and yet, that new chapter  was one of the best things that personally happened.  

Despite the ups and downs of the mandate, I got the chance to meet many new people and become close friends with acquaintances that I never considered prior. I learned new skills, and how even if you struggle with something, as long as you truly put effort into it you are going to be able to succeed. 

But now, this year’s mandate is coming to an end and with that I have to say goodbye to many beloved members of the current board, people who I have laughed and cried with,  people who always had my back. Some are going back to their studies and some are starting a new chapter of their lives with a new job in another country. But at the same time, it’s quite exciting to meet with the upcoming board members that are starting their mandate, a chance to make new friends and new memories with a new set of minds. 

So with the old chapter ending and a new one starting, new chances are making themselves present and new storylines are beginning, with more physical events and hopefully new friendships that will be developed. 

But to my old colleagues and friends, goodbye and thank you for all the experiences you gave me and to my new colleagues, welcome to the new chapter of the Student Union Malmö and let’s make this academic year the best for the students of MaU.

Konstantina, Vice President at the Student Union Malmö 21/22