Lilli & Konstantina

Tabula Rasa – Ett rent blad och ny början.

För många studenter som börjar sin högre utbildning i en ny stad, eller till och med ett land, är denna möjlighet en chans till en nystart. Vi i presidiet började också om på nytt med att komma till Malmö universitet 2018. Båda kom samtidigt, utan att riktigt lära känna varandra förrän vi började jobba tillsammans i Kåren. Här är våra berättelser.

När jag först fick reda på att jag blev antagen i engelska studier visste jag direkt att mitt liv skulle förändras, eftersom idén att börja om utan att känna någon tidigare blev verklighet. Så jag började direkt planera vad jag ville göra så fort jag landade i Malmö. Jag bestämde mig för att jag skulle lämna den osäkerhet jag hade bakom mig och arbeta med att inte bara lära mig nya saker och skaffa erfarenheter utan också få nya vänner. Vilket verkade ganska jobbigt i början, för medan jag hade turen att bara flytta från Grekland till Sverige var kulturchocken fortfarande påtaglig, och likaså att anpassa mig till det nya vädret. Men till slut lyckades jag uppnå de saker jag hade strävat efter. Jag fick nya vänner genom att gå med i ESN Malmö, Festmesteriet och Kårens Fullmäktigeråd, som har blivit min ‘inofficiella’ icke-blodsrelaterade familj, och har fortsatt att skaffa mig erfarenheter och ny kunskap under mina år i Malmö.

Konstantina Klonari, vice ordförande av Studentkåren Malmö

När jag kom till Malmö hade jag redan studerat i Stockholm i ett år och jobbat i Lidköping. Vid det laget har jag flyttat till en ny plats varje år. Så att flytta till Malmö, börja om från början och återuppfinna mig själv i en ny stad var inte mycket av ett språng utanför min ‘comfort zone’, med tanke på att jag har varit i landet ett tag – trodde jag iallafall. Eftersom jag redan hade upplevt två vilda terminer genom att vara Erasmusstudent i Stockholm var nattliv och fest inte riktigt min första prioritet. Istället, när jag började med min magisterexamen i Urban Studies såg jag verkligen fram emot att nörda ner mig i mina favoritämnen och jag hoppades att bli engagerad i någon form av aktivism igen, vilket hade varit en stor del av min identitetsbildning under tonåren, men var saknad i mitt liv ända sedan jag flyttade till Sverige. De första dagarna av orienteringen var tuffa. Jag blev förvånad över att jag var ganska orolig under introduktionsveckorna. Jag blev överväldigad av att träffa så många nya människor som redan verkade ha hittat sin nya klick och jag blev orolig att jag inte skulle kunna få vänner alls. Snabbspola ett par veckor framåt så hade jag lärt mig mycket, i och utanför klassrummet, kommit nära många av mina klasskamrater och hittat ännu fler vänner och saker att engagera mig i på Kåren efter att ha gått med i styrelsen för föreningen LGBTQ+ Students Malmö.

Lilli Auginski, ordförande av Studentkåren Malmö

Våra resor – liknande, men ändå olika – ledde oss dit vi är idag: Vi lärde oss mycket om våra respektive områden, men ännu mer om oss själva. Att bli en del av Kåren och komma närmare vänner med människor som vi hade träffat under vår första termin och hitta våra utvalda familjer utomlands. Lustigt nog, även om vi kom hit samtidigt, hade vi aldrig riktigt umgåtts med varandra förrän vi började dela ett kontor tillsammans som det nuvarande Kårens presidium, men som de säger – bättre sent än aldrig; och vi är glada och tacksamma för våra respektive resor som förde oss samman i slutändan och startar ett helt nytt kapitel i våra liv, ännu en gång.


Tabula Rasa – A clean slate and new beginnings.

For many students starting their higher education in a new city, or even country, this opportunity is a chance for a fresh start. We in the presidium also started over new with coming to Malmö University in 2018. Both of us arrived at the same time, without really getting to know each other until we started working together in the Union. Here are our stories.

When I first found out that I was admitted in English Studies, I immediately knew that my life was going to change, as the idea of starting fresh without knowing anyone prior became a reality. So I immediately began to plan what I wanted to do as soon as I landed in Malmö. I decided that I ought leave the insecurities I had behind and work on not only learning new things and gaining experiences but also making new friends. Which seemed quite hard at the beginning, as while I was lucky enough to only move from Greece to Sweden, the cultural shock was still apparent, and so was adapting to the new weather.  In the end though, I managed to achieve the things I had aspired to. I made new friends by joining ESN Malmö, Festmesteriet and the Student Council, which have become my ‘unofficial’ not blood related family, and have continued to gain experiences and new knowledge throughout my years in Malmö. 

Konstantina Klonari, Vice-president of the Student Union Malmö

When I came to Malmö, I had already studied in Stockholm for a year and worked in Lidköping. At that point I’ve been moving to a new place every year. So moving to Malmö, starting all over again and re-inventing myself in a new city was not much of a leap out of my comfort zone, given I have been in the country for a while – or so I thought. Since I already had experienced two wild semesters of being an Erasmus student in Stockholm, nightlife and partying was not really my number one priority. Instead, starting the Masters of Urban Studies I looked really forward to nerding out on my favourite topics and I was hoping to get engaged in some form of activism again, which had been a huge part of my identity formation throughout my teenage years, but was missing in my life ever since I moved to Sweden. The first days of orientation were rough. I was surprised about finding myself to be quite anxious during the introduction weeks. I was overwhelmed by meeting so many new people, who already seemed to have found their new clique and I got worried I would not be able to make friends at all. Fast forwarding a couple of weeks, I had learned  a lot, inside and outside of the classroom, grew close with many of my classmates and found even more friends and causes to get engaged in at the Union after joining the board of the association LGBTQ+ Students Malmö.  

Lilli Auginski, President of the Student Union Malmö

Our journeys – similar, but yet different – led us to where we are today: Learning a lot about our respective fields, but even more so about ourselves. Becoming a part of the Union and becoming closer friends with people, who we had met during our first semester and finding our chosen families abroad. Funnily enough, even though we arrived at the same time, we had never really hung out with one another until we began sharing an office together being the current Union presidium, but as they say – better late than never; and we are glad and grateful for our respective journeys bringing us together in the end, starting a whole new chapter in our lives, yet again.