Gästinlägg av Försäkringskassan

Vad händer om jag blir sjuk när jag studerar? Kan jag som student få bidrag till min hyra? Får jag vara hemma och vabba? Här får du en snabbgenomgång av de viktigaste sakerna som gäller din socialförsäkring och som kan vara bra att känna till för dig som studerar.

Bostadsbidraget hjälper dig med hyran
Du som studerar kan få hjälp med din hyra om du är berättigad till bostadsbidrag. För dig som inte har barn och är mellan 18–28 år gäller det här:

–       Det högsta bidraget du kan få är 1 300 kronor.

–       Du ska bo i en egen bostad (ett godkänt andrahandskontrakt går bra) och vara folkbokförd i Sverige, i regel på den adress du söker bostadsbidrag för.

–       Om du är gift eller sambo måste ni båda vara under 29 år.

–       Din bidragsgrundande inkomst får inte vara högre än 86 720 kronor per år.

–       Om du är gift eller sambo får ni tillsammans inte ha en bidragsgrundande inkomst på högre än 103 720 kronor per år.

Om du har barn gäller andra belopp, du kan läsa mer om det på webben: www.forsakringskassan.se under ”Bostadsbidrag till barnfamiljer”.

Tänk också på att hela årets inkomst, från den 1 januari till och med den 31 december, ligger till grund för beräkning av bostadsbidraget. Inkomsten beräknas jämnt fördelat över årets månader. Bidraget är preliminärt när det betalas ut och inkomsten stäms av i efterhand mot uppgifter i skattedeklarationen och utbetalda studiemedel.
– Det är utifrån dessa uppgifter som Försäkringskassan beslutar om ett slutligt bostadsbidrag Det kan innebära att man har fått rätt bidrag, får pengar tillbaka eller blir återbetalningsskyldig. Därför är det viktigt att du alltid anmäler när du får ändrade inkomster så att du minimerar risken att behöva betala tillbaka, säger Ingvar Stevensson, områdeschef Försäkringskassan i Malmö.

Det är dock viktigt att veta att även om du anmäler ändrade inkomster kan du bli återbetalningsskyldig om din inkomst blir högre eftersom bidraget beräknas på hela årets inkomster. Det är enkelt att anmäla ändrade inkomster till Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524.

Om du blir sjuk
Den ersättning du får om du blir sjuk beräknas utifrån en sjukpenninggrundad inkomst (SGI). När man studerar och uppbär studiemedel kan man få behålla den SGI som man hade innan studierna påbörjades, den blir då vilande under studietiden. Den vilande SGI:n berättigar inte till sjukpenning under tiden du har studiemedel, men när du avslutar studierna kan den bli gällande igen.
– Om du arbetar vid sidan av studierna eller under lov, och har en inkomst som är minst 10 176 kronor om året, kan du få sjukpenning för den inkomst du förlorar då du är sjuk. Sjukpenningen beräknas då utifrån din inkomst under studietiden. Det kallas då för studietids-SGI, säger Ingvar Stevensson, Försäkringskassan.

Om du blir sjuk en kortare eller längre period ska du alltid anmäla det till Försäkringskassan redan den första sjukdagen. Oftast får man behålla sina studiemedel under tiden man är sjuk, men kontakta CSN för att kontrollera detta. När du ansöker om sjukpenning prövar Försäkringskassan om du är förhindrad både att studera och att arbeta.

Om du blir förälder eller har barn
Föräldrapenning får föräldrar när de vårdar barn eller när ett barn föds eller adopteras. Mamman kan ta ut föräldrapenning från och med 60 dagar före barnets beräknade födelse. Båda föräldrarna kan också före barnets födelse ta ut föräldrapenning vid föräldrautbildningar.

Hel föräldrapenning kan i regel inte betalas ut om du deltar i bundna heltidsstudier. I likhet med andra föräldrar ska den som studerar ha hand om sitt barn för att ha rätt till föräldrapenning. Kontakta Försäkringskassans kundcenter för att reda ut vad som gäller för dig, telefon 0771-524 524.
– Har du rätt till föräldrapenning betalas den vanligtvis ut enligt den SGI, som du hade innan du började studera. Om du inte har någon SGI kan du få föräldrapenning på grundnivå – 180 kronor per dag, säger Ingvar Stevensson, Försäkringskassan.

Vård av sjukt barn
Den ersättning som föräldrar kan få när man är hemma för att vårda sitt sjuka barn heter tillfällig föräldrapenning. Normalt sett har du inte rätt till tillfällig föräldrapenning när du studerar. Men du kan ha rätt att behålla studiemedel under ledigheten. Detta kan CSN informera om.

Har du ett arbete vid sidan av studierna och måste vara hemma från det för att ta hand om ett sjukt barn har du rätt till tillfällig föräldrapenning för den inkomst du förlorar.

Gå till tandläkaren
Försäkringskassan ger dig den 1 juli varje år ett nytt tandvårdsbidrag. Bidraget är tänkt för att använda till en undersökning men kan även användas för andra åtgärder. Det finns som ett tillgodohavande hos din tandläkare eller tandhygienist. Du behöver inte ansöka utan säger bara till dem att du vill använda det för att betala en del av kostnaden. Hur stort bidraget är beror på din ålder. Upp till 29 års ålder är bidraget 300 kronor per år. När du fyllt 30 år är bidraget 150 kronor per år.

Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

I tandvårdsstödet ingår också ett högkostnadsskydd som innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar.
– Tänk bara på att det är fri prissättning på tandvård. Tandläkare och tandhygienister bestämmer själva priset för olika behandlingar. Du har rätt att veta i förväg vad det kommer att kosta och det kan löna sig att jämföra priserna, säger Ingvar Stevensson, Försäkringskassan

Så här når du Försäkringskassan
Mer och utförligare information finns på webben: www.forsakringskassan.se/Privatperson/Studerande
På webben kan du bland annat göra en sjukanmälan, ansöka om bostadsbidrag och föräldrapenning.

Du kan också ringa Försäkringskassans kundcenter telefon: 0771-524 524

Försäkringskassan finns även på Facebook: ”Försäkringskassan Bostadsbidrag för studenter”. Där svarar Försäkringskassan på frågor om bostadsbidrag, vardagar kl 8-21, lördagar kl 8-15 och söndagar kl 15-21.