Studenter över hela världen kommer att samlas i Malmö mellan den 23-25 Maj för att diskutera studenters inflytande, utbildningens kvalitet, internationellt samarbete och internationalisering.

I Maj, 23-25, kommer Studentkårens Internationella Konferens på Malmö Högskola att
tillsammans med över 30 studentkårer över hela världen att samlas för att diskutera frågor
om elevernas inflytande och rörlighet, utbildningens kvalitet, internationellt samarbete med
den privata sektorn och internationalisering. Konferensen arrangeras av Studentkåren Malmö
och stöds av företrädare för företag och offentliga sektorn i Sverige såväl som internationellt.
Region Skåne, Malmö Kommun, Malmö Högskola, Utrikespolitiska Föreningen, RIM,
AEVY och Universum Communications är några av konferensens partners.

Detta är första gången som studentkårs representanter från nästan alla kontinenter kommer att
samlas för att etablera en stor gemenskap där kårer har möjlighet att lägga fram och diskutera
olika idéer och frågor. Studenter från Storbritannien, Turkiet, Ryssland, Finland, Ukraina,
Danmark, Hong Kong och andra länder har redan bekräftat sin medverkan.

Arrangörerna av evenemanget har för avsikt genom konferensen att skapa en mer enhetlig och
systematiskt sätt för facket att lobba för och genomföra vikten av studenter på den politiska
agendan. De betonar att det borde finnas en större vikt på samarbete mellan studentkårer
över hela världen. Det skulle underlätta utbyte av erfarenheter bland studenter, förbättra
studentkårers prestanda, ansluta utbildning och ledarskap samt hjälpa till att lösa viktiga
studentfrågor med enad ansträngning.

Under konferensen kommer studenterna att diskutera den ökande betydelsen av studenter vid
den politiska agendan, genomföra en internationell jämförelse av kårers verksamhet, samt
debattera på att förbättra elevernas tillgång till den professionella sfären.

Konferensen kommer att resultera i ett Manifest om Utbildning och Studentinflytande riktat
till regeringar runt om i världen. Manifestet kommer vara en sammanställning av de valda,
genom omröstning, studenters förslag som kan användas för att förbättra utbildningens
kvalitet och öka studentinflytandet. Målet bakom detta manifest är att hävda en uppsättning
gemensamma mål som regeringar bör sträva mot för att förbättra välbefinnandet för
utbildning och ungdom likaså. Dessutom kommer detta dokument illustrera ett enat initiativ
av studenter för studenter. Det skulle vara en banbrytande insats som skulle återspegla
internationellt och interkulturellt samarbete till förmån för bättre möjligheter för dagens
ungdomar.

Enligt ordföranden för Malmö Högskolas Studentkår Guido Guidos ”I en alltmer globaliserad
värld är det väsentligt att påbörja en process för att även globalisera studenternas rättigheter
och studentinflytandet över utbildningen. Studentkåren Malmö uppmuntrar samtliga
studentkårer i världen att delta i konferensen och få en unik möjlighet att träffa likasinnade
och utbyta både erfarenheter och kunskaper”.

Besök konferensens blogg: http://suconference.blogspot.se/

och facebook-sida: http://www.facebook.com/StudentUnionConferenceMalmo2012

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Students All Over the World will Convene in Malmö on May, 23-25 to Discuss Students Influence,
Education Quality, International Cooperation and Internalisation

In May, 23-25, the Student Unions International Conference in Malmö university will bring together
more than 30 student unions from all over the world to discuss the issues of students’ influence and
mobility, education quality, international cooperation with the private sector and internationalisation. The
conference is organized by the Student Union of Malmö University (Studentkåren Malmö) and supported
by representatives of the corporate and public sector in Sweden as well as internationally. Region Skåne,
Malmö municipality, Malmö University, Malmö Association of Foreign Affairs (UF), RIM, AEVY and
Universum Communications are among the conference partners.

This is the first case when student union representatives from nearly all continents will get together to
establish a large communion where Unions have the possibility to present and discuss various ideas and
issues. Students from the United Kingdom, Turkey, Russia, Finland, Ukraine, Denmark, Hong Kong and
other countries have already confirmed their participation.

The organizers of the event through the conference intend to forge a more unified and systematic basis
for Unions to lobby for and implement the importance of students on the political agenda. They stress
that there should be a greater emphasis on collaboration among student unions all over the world. It could
facilitate exchange of experience among students, improve student unions performance, bridge education
and leadership and help resolving important student issues in the united effort.

During the conference the students will discuss the increasing importance of students at the global
political agenda, conduct an international comparison of the student unions operations, and will debate on
the enhancing students’ access to the professional realm.

The conference will result in a Manifesto on Education and Student Influence addressed to the
governments all around the globe. The Manifesto will be the compilation of the selected through voting
students’ proposals that can be used to improve the quality of education and enhance student influence.
The goal behind this manifesto is to assert a set of common goals that governments should strive towards
in order to improve the well-being of education and youth alike. Furthermore, this document will
illustrate a unified initiative by students, for students. It would be a pioneering effort that would reflect
international and intercultural cooperation for the sake of better opportunities for today’s youth.

According to the President of Malmö University Student Union Guido Guidos ‘in an
globalized  world,  it  becomes  essential  to  extend  the process  of globalizing student  rights and 
student  influence over education.   Student  Union  of  Malmö University  encourages all student 
unions people and share both experiences and knowledge’.

 

Visit the conference blog: http://suconference.blogspot.se/

och facebook-page: http://www.facebook.com/StudentUnionConferenceMalmo2012