-In English further down-

Den 20 april hölls det sista Fullmäktigemötet för verksamhetsåret 2016/2017. För att avsluta verksamhetsåret på ett konstruktivt sätt, diskuterade FUM ett flertal ämnen rörande Studentkåren Malmös och Malmö högskolas framtid. Vad är studenternas syn på Malmö högskolas strategiska plan 2022. Hur utvärderar vi arbetet från verksamhetsplanen och vad behöver läggas till i framtiden? Samt hur kan vi utvärdera FUMs arbete och se till att FUM når sin fulla potential? Nedan följer en kortare sammanfattning av mötet. Fullständigt protokoll laddas upp på: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/.

 

Malmö Universitet Strategi 2022
Kårordförande Jenny Börjesson sitter med i högskolans grupp för den strategiska planen 2022, och presenterade ett utkast av dokumentet för FUM. FUM har efterfrågat att högskolan ska lägga större vikt vid studenter och utbildning, samt internationalisering. Kommentarerna kommer att kommuniceras till den strategigruppen och en uppdatering av dokumentet kommer presenteras för FUM lägre fram.

 

Verksamhetsplan 2017/2018
För att kunna säkerställa en hållbar utveckling av Studentkåren gjordes en utvärdering av verksamhetsplanen för 2016/2017 och man tittade på särskilda områden som kommer inkluderas i nästa års verksamhetsplan. Några av de nya områden som bör tas med i nästa års plan är miljö och likabehandlingsplan.

 

Utvärdering av FUMs arbete
Varje fullmäktigeledamot inbjöds att dela sina åsikter om FUMs styrkor och svagheter. Det uttrycktes stöd för en omstrukturering av mötena, samt en önskan om genomförande av fler workshops och diskussioner. Kårens framtida styrelse kommer arbeta för att öka deltagandet på FUM-mötena, samt för att kunna inkludera FUM mer i det dagliga arbetet som sker på Kåren.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH:

On the 20th April was the last Student Council of the operational 2016/2017. In order to end the operational year in a constructive way, the council discussed numerous topics related to the future of the Student Union and Malmö University. What is the student’s view on the Malmö University strategic plan 2022? How did we evaluate the work done on the Operational plan, and what needs to be included in the future? Also, how does FUM evaluate its work and how can FUM reach its full potential? Below is a short summary of the meeting. The full protocol will be uploaded to: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/.

 

Malmö University Strategy 2022
Jenny Börjeson, who is currently sitting in the university group for the strategic plan 2022, presented the draft of the document in front of FUM. The Student Council has requested that the university puts more emphasis on students and education, as well as internationalisation. The comments will be communicated to the strategic group and the updated document will be presented in front of FUM in the future.

 

Operational plan 2017/2018
In order to guarantee the sustainable growth of the Union, the operation plan 2016/2017 was evaluated and specific areas were outlined to be included in the future operations. Some of the new areas, which will be included in the operational plan 2017/2018 are environment and equal treatment plans.

 

Evaluating the work of FUM 
Each Student Council member was invited to express their opinion about the strengths and weaknesses of FUM. Support for expressed for restructuring of the meeting, implementing more workshops and discussions, as well as enabling people outside of the Board to out forward points. In the future, the Union board and FUM will work forward to increase attendance and how to include FUM in the daily work.