– In English further down –

Terminens första fullmäktige möte hölls torsdagen den 22/9. Nedan följer en kort sammanfattning av de punkter som diskuterades och vilka beslut som togs under mötet. Mötesprotokoll finns på: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

– Val av permanent mötesordförande
Terminens första FUM inleddes med val av en permanent mötesordförande – den person som kommer hålla i FUM-mötena för detta verksamhetsåret. Kårens före detta ordförande och en veteran i FUM samanhang – Fredrik Erntson valdes till permanent mötesordförande. Nu fortsätter sökandet efter ytterligare en person till mötespresidiet. Är du intresserad? Hör av dig till styrelsen!

– Ansvarsfrihet
Kårfullmäktige följde verksamhetsrevisorernas förslag och röstade ja till ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 14/15.

– Förenings”policy”
Studenters studiesociala liv vid Malmö högskola, samt deras engagemang runt omkring studierna, bygger på Studentkåren Malmös föreningar. Föreningarna håller sin verksamhet i Kårens lokaler och är ekonomiskt beroende av Studentkåren, och därför är det viktigt att ha ett dokument som tydliggör relationen och det ansvar som Kåren och föreningarna har gentemot varandra. Detta dokument är nu under revidering och en av de största diskussionerna kring dokumentet var angående kravet att du måste vara medlem i Kåren för att kunna bli medlem i föreningarna, och om det finns något utrymme för flexibilitet där.

– Workshop fokusområden
Eftersom Kårens verksamhetsplan är det dokument som styr Kårens arbete är det väldigt viktigt att FUM är involverade i arbetet med implementeringen av den. Under mötet höll presidiet en workshop där FUM kunde bolla ideer och prata om hur vi studenter, genom verksamhetsplanen, tillsammans kan jobba för att förbättra studielivet och utbildningen för alla studenter på Malmö högskola!

 

Nästa fullmäktigemöte är den 20 oktober.

 

————————-

 

Summary of Student Council meeting 1 for operational year  16/17

 

The first Student council meeting of the operational year was held on September 22nd. See a short summary of the discuttions and dissitions made below. For meeting protocol visit: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

– Permanent meeting president
The first FUM meeting of the year started with the election of a permanent meeting president – the person who will lead the FUMmeetings for this oporational year. The Union’s previous president, and a veteran in FUM – Fredrik Ernstson was elected. We are still on the search for one more person to sit in the meeting presidium. Are you interested? Let the board know!

– Discharge
FUM followed the Operational Auditors suggestions and voted yes on the discharge of responsibility for The board of the operational year 14/15.

– Association “policy”
The study social life of Malmö University students, as well as the engagement of students in extra-curricular activities, is highly dependent on the Student Union associations. These associations base their operations around our facilities and are economically dependent on us, which is why it is important to have a document that clarifies the relationship and the responsibilities that the Union and the associations have with each other. This document is now beeing revised and one of the main discussions that was held while we talked about this document, is the requirement to be a Student Union member to be able to join the associations, and if there is room for any flexibility regarding that.

– Workshop Focus areas
As the Operational Plan is the document that leads the work of the Union, it is very important that FUM is involved in implementing it. During our FUM meeting we had a workshop in which people could brainstorm and talk about how we can all together, as students, work to improve the life of students at Malmö University, and their education, through the focus areas of the Operational Plan.

The next FUM meeting will be held October 20th.