Hej studenter! På Kårens fullmäktigemöte (FUM) i oktober gick dessa punkter till beslut

  • Diskuterade studenters åsikter från HS – hur kan vi synas bättre i Hälsa och samhälle så att vi kan inkludera studenter där bättre? Vi hade spännande diskussioner och vårt studentombud på Hälsa och samhälle ska ta mycket med sig! Vi kommer att jobba vidare så att vi kan inkludera våra studenter så bra som möjligt! Dessutom diskuterade vi bristen på lokaler särskilt på Hälsa och samhälle.
  • Diskuterade likabehandling inom Studentkåren Malmö! Vi håller på att skriva tre olika dokument: för det första, policy för likabehandling, för det andra, handbok för trygga evenemang, och sen ska vi även skriva en handlingsplan för likabehandling för nästa verksamhetsåret som ska röstas igenom nästa konstituerande fullmäktige. Om någon är intresserad i likabehandlingsarbete, ni får jättegärna kontakta vår kårordförande Jenna Pystynen eller vår föreningsansvarig Nina Huovinen för att vara med i arbetsgruppen!
  • Valde ny verksamhetsrevisor för verksamhetsår 2018-2019, Jesper Mattson! Verksamhetsrevisorn ska redovisa Studentkåren Malmös verksamhet till kårfullmäktige. Verksamhetsrevisorer äger alltid närvarande- och yttranderätt vid kårfullmäktigemöten och kårstyrelsens möten och kan kalla till möten för både kårfullmäktige och kårstyrelse. Jesper Mattsson har tidigare erfarenhet av föreningarna och bra förståelse av vår verksamhet. Vi tror på att han ska klara uppdraget med uppmärksamhet.

At the Student Council on the 25th of October, our Student Council…

  • Discussed students’ opinions from HS – how can we be more visible at HS so we can include students there better? We had interesting discussion and our student ombud is going to take a lot with him! We will keep on working with ways to include all our students as well as possible. In addition, we discussed the lack of rooms, especially in Health and Society. We are going to lift this in the respective meeting groups within the university and come back to FUM.
  • Discussed equal treatment in Student Union Malmö! We are writing three different documents: first, policy for equal treatment, second, handbook for safe events and we will even write an action plan for equal treatment for the next operational year which will be voted through at the next constitutional student council meeting. If someone is interested in equal treatment, you are very welcome to contact our Student union president Jenna Pystynen or our union responsible for associations, Nina Huovinen, to get into the working group!
  • Elected a new operational auditor for the operational year of 2018-2019, Jesper Mattsson! The operational auditor will be making a revision of the operations of Student Union Malmö in front of the Student Union council. Operational auditors always have the right to attend and vote at the meetings of the Student Union council and the Student Union board meetings and may call for meetings for both the council and the board. Jesper Mattsson has previous experience of the associations and a good understanding of our operations. We believe that he will complete the task attentively.