Det är förmodligen sedan mänsklighetens begynnelse som människor gång på gång ställt sig den urgamla frågan om mening och syfte med livet – från de gamla grekerna till moderna vetenskapsmän – många teorier har postulerats och berättelser har gått i arv hundratals generationer genom kollektiva minnen av kulturer som funderar över livets filosofiska varför och hur.

När någon hör orden “Studentkår” är det genom en snabb tes ganska lätt att peka ut det exakta syftet bakom, det är tänkt att vara en allians mellan studenterna, en allians som kommer att bevaka deras rättigheter och se till att deras universitet fattar rätt beslut när det kommer till sin utbildning.

Vilket är vad vi delvis gör här i Studentkåren Malmö, vi deltar på alla möten på både fakultets- och centralnivå, och ser till att studenterna har bra förutsättningar på sina kurser och universitetsbyggnaden i övrigt. Men samtidigt vill Studentkåren Malmö se till att studenterna, oavsett om ni är medlemmar eller inte, känner sig bekväma att kontakta oss för att diskutera alla typer av problem som uppstår under studentlivet. Vi hoppas att ni känner er trygga med att oavsett vad, så gör vi vårt bästa för att lösa problemet på bästa möjliga sätt.

Så när någon vill höra vår åsikt om vad som är syftet med Studentkåren Malmö skulle vi enkelt säga “Guardians of the Student Life…”

Samtidigt vet vi också att universitetslivet kan vara ensamt för studenterna, särskilt de som flyttat från en annan del av landet eller från en annan del av världen, varför Studentkåren Malmö lägger nästan lika mycket tid på att skapa roligt evenemang för studenterna (t.ex. musikpub, lunchquiz) och om att hjälpa studenter att hitta personer utanför sin kurs som fortfarande delar liknande intressen som dem via föreningarna (som SUM, ESN Malmö, FAMUS etc). För på så sätt kan studenterna skapa sin egen lilla bubbla, en familj som förbinder dem via mer än bara blod utan med gemensamma intressen, övertygelser och ett universitetsliv.

Så när någon vill höra vår åsikt om vad som är syftet med Studentkåren Malmö skulle vi helt enkelt säga “Guardians of the Student Life”, eftersom vi ska bevaka studenternas rättigheter och se till att de får bästa möjliga upplevelse i Malmö universitet.

Konstantina Klonari
Vice ordförande Studentkåren Malmö 2021/2022

What’s the purpose of a Student Union? 

It is probably since humankind started existing that people asked themselves time and again the age old question of meaning and purpose in life – from the ancient greeks to modern scientists – a lot of theories have been postulated and stories have been passed down hundreds of generations through oral history within collective memories of cultures pondering over philosophical Why’s and How’s of life. 

When someone hears the words “Student Union” it’s theoretically quite easy to pinpoint the exact purpose behind it, it’s supposed to be an alliance among the students, an alliance that will guard their rights and ensure that their university is making the right decisions when it comes to their education. 

”So when someone wants to hear our opinion on what exactly is the purpose of the Student Union Malmö. we would simply say Guardians of the Student Life….”

Which is what we partly do here in the Student Union Malmö, we attend all the meetings in both faculty and central level, ensuring that the students have good conditions in their courses and the university building in general. Yet, at the same time, the Student Union Malmö wants to make sure that the students, no matter if you are a member or not, feel comfortable to approach us to discuss any type of problem that arise during their student life. We hope you feel confident that no matter what, we are going to try our best to solve the problem in the best way possible. 

Simultaneously though, we also know that the University life can be lonely for the students, especially those who moved from another part of the country or from another part of the world itself, which is why the Student Union Malmö invests almost equal time on creating fun events for the students (eg music pub, lunch quizzes) and on helping students find people outside of their course who still share similar interests as them via the associations (like SUM, ESN Malmö, FAMUS etc).  Because this way, the students can create their own little bubble, a family that connects them via more than just blood but with common interests, beliefs and a university life. 

So when someone wants to hear our opinion on what exactly is the purpose of the Student Union Malmö, we would simply say “Guardians of the Student life”, as we are supposed to guard the students rights and ensure they have the best experience possible in Malmö University.

Konstantina Klonari
Vice President Student Union 2021/2022