Obekväma armbåge-high-fives, den skarpa lukten av handdesinfektion och sista-minuten panik för att hitta rätt zoomlänk 30 sekunder innan föreläsningen börjar. Många av er har sett fram emot att antingen börja eller återvända till sina studier vid Malmö universitet men de flesta förväntade sig nog inte att det skulle se ut så här!

Det har varit en ovanlig start på terminen – även för oss på Studentkåren. Vanligtvis under dessa veckor är vi vana vid att välkomna hundratals nya studenter till universitetet och vår vackra stad, med många av våra traditionella fysiska välkomstevents som nu får tänkas om på grund av Corona. Men de få av er som svänger förbi Kölsvinet för att prata och ta en kopp kaffe med oss ​​visar oss att vi behöver stå tillsammans i dessa svåra tider mer än någonsin!

Vi kan vara utspridda på olika fysiska platser, både i hela Sverige och över hela världen för tillfället, men vi är fortfarande alla medstudenter som står inför liknande kamp.

Vi rör oss för närvarande i mycket kaotiska tider mitt i denna världsomspännande pandemi, vilket verkligen inte underlättar studiestarten. Nya studenter behöver inte bara vänja sig vid tillvägagångssättet i högre utbildning, som kommer med en hög nivå av självdisciplin och tidshantering, utan måste göra det digitalt, ofta saknar det snabba och enkla stödet till en klassrumsinriktning med fysisk närvaroerbjudanden. Den digitala arbets- och inlärningsmiljön är sällan lika bra som inlärning på campus, inklusive möjligheten att brainstorma med klasskamrater, korridorsamtal med kursare och personal, för att inte tala om bristen på möjligheter att umgås inom en akademisk miljö.

Särskilt internationella studenter som börjar sina kurser vid Mau online, medan de fortfarande befinner sig i sina hemländer hundratals kilometer och möjligen flera tidszoner borta, kan ha svårt att anpassa sig till sin nya utbildning och ansluta sig till studentlivet i Malmö.

Därför måste vi komma ihåg, både i möte med varandra, och när vi närmar oss högre utbildningspolitik i diskussioner med universitetet, att dessa speciella omständigheter beträffande den digitala övergången på grund av Corona inte är synonyma med distansstudier! Vi kan vara utspridda på olika fysiska platser, både i hela Sverige och över hela världen för tillfället, men vi är fortfarande alla medstudenter som står inför liknande kamp. Som en ENAD studentröst behöver vi fortfarande stå tillsammans i solidaritet, oavsett vilken form vi för närvarande går på lektioner i, och stödja varandra i en anda av fysisk distansering, men social solidaritet! Glöm aldrig att Studentkåren alltid är här för att stödja dig, tillsammans arbetar vi för att göra ditt studentliv så bra som möjligt, trots de nuvarande konstiga förhållandena.


Presidium’s thoughts – October

Awkward elbow-high-fives, the pungent smell of hand disinfection and last minute panic to find the right zoom link 30 seconds before the lecture starts – Many of you have been looking forward to either starting or returning to their studies at Malmö University but most likely no one anticipated it would be looking like this!

It has been an unusual start of the semester – also for us at the Student Union. During these few weeks we are usually accustomed to welcoming hundreds of new students to the university and our beautiful city, with many of our traditional physical welcoming events falling short due to Corona. However, the few of you who do stop by Kölsvinet to have a chat and grab a coffee with us show us that we need to stand together in these difficult times more than ever!

We might be scattered in different physical locations, both throughout Sweden and all around the globe at the moment but we are still all fellow students facing similar struggles.

We are currently navigating very chaotic times amidst this worldwide pandemic, which certainly does not ease the start of one’s studies. New students do not only have to get used to the way of things in higher education, which comes with a high level of self-discipline and time management, but have to do so digitally, oftentimes missing the swift and easy support a classroom setting with physical attendance offers. The digital working and learning environment seldomly are as beneficial as on-campus learning, including the possibility to brainstorm with classmates, corridor conversations with fellow scholars and staff, not to speak of the lack of opportunities to socialize within an academic environment. 

Especially international students commencing their courses at MAU online, while still being in their home countries hundreds of kilometers and possibly several time zones away, can find it very hard to adjust to their new education and to connect to the student life in Malmö.

Hence, we have to keep in mind, both in interaction with one another, as well as in approaching higher education politics in discussions with the university, that these special circumstances regarding the digital transition due to Corona are not synonymous with distance studies! We might be scattered in different physical locations, both throughout Sweden and all around the globe at the moment but we are still all fellow students facing similar struggles. As ONE student body we still need to stand tall together in solidarity, no matter what modality we are currently attending classes in, and support one another in the spirit of physical distancing, but social solidarity! Never forget the Union is always here to support you, together we’ll work for making your student life the best it can be, despite the current strange conditions.