PedagogiskUtmarkelse2013Har du en eller flera lärare som du tycker är extra bra? Nominera dem till den Pedagogiska utmärkelsen!

Utbildningsberedningen utlyser, tillsammans med Studentkåren Malmö, en pedagogisk utmärkelse till den/de lärare som varit särskilt framgångsrika i att främja studenters lärande. Denna utlysning gäller för kurser/program höstterminen 2012. Utmärkelsen kommer att delas ut vid Årshögtiden 2013.

 

Kriterier för den pedagogiska utmärkelsen:

  •  Lärarens/lärarnas undervisning bygger på forskning och beprövad erfarenhet inom såväl kunskapsfältet som högskolepedagogiken, vilket befrämjar studenternas kunskapsutveckling och kritiska förhållningssätt.
  • Lärarens/lärarnas undervisning bidrar till att skapa kontakt mellan utbildningen och det omgivande samhället.
  • Läraren/lärarna stödjer och stimulerar lärande genom att studenter har reellt inflytande över sin lärandeprocess.

Förslag till kandidater kan ges av studenter och medarbetare vid Malmö högskola. Kandidaterna kan vara en grupp lärare som arbetar tillsammans i en kurs/program eller en enskild lärare. Utifrån kriterierna ovan ska en motivering ges till varför kandidaterna föreslås. Använd det elektroniska formuläret här. Sista dagen att nominera är den 31 januari 2013.

 

Läs mer på www.mah.se/pedagogiskutmarkelse2013

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Do you have one or several teachers that you really like? If so, nominate them to the Teaching Award!

The Educational Advisory Group of Malmö university and the Student Union of Malmö, is proclaiming the Teaching Award for the teachers that have been extra successful in improving student learning. This proclamation is for the courses and programs of Autumn 2012. The Award will be awarded during the University Yearly Festival in 2013.

 

Criteria for the Teaching Award:

  • The teacher/teachers mode of education is built on research and tested experience within both the area of expertise as well as teaching technologies, which improves the students learning and critical approach.
  • The teacher/teachers mode of education is creating contact between the education and society.
  • The teacher/teachers is supportive and stimulates learning by giving students substantial influence over their own learning process.

Nominations for the award can be given by students and coworkers at Malmö university . The candidates can be a group of teachers working together during a course/program or an individual teacher. A motivation for the nomination should also be given. Use the electronic form here to nominate. The last day to nominate is on January the 31st 2013.

 

Read more at mah.se/english