Under 2012/13 kommer ett antal utbildningar att utvärderas inom ramen för Högskoleverkets utvärderingar. Utvärderingen görs av en bedömargrupp där studenter ska ingå.

Högskoleverket gör nu en kompletterande utlysning för ytterligare studentrepresentanter till gruppen för matematik och statistik.

I uppdraget som studentbedömare ingår bl.a. att:

  • Delta vid cirka fem gemensamma möten inom bedömargruppen (en del av dessa är lunch- eller tvådagarsmöten).
  • Delta vid intervjuer med studenter på de utbildningar som utvärderas.
    Ta del av de slutsatser som de bedömare som granskar studenters självständiga arbeten kommer fram till. Studentbedömare ska dock inte själva läsa enskilda självständiga arbeten.
  • Granska självvärderingar från de utvärderade utbildningarna.
  • Vid behov delta vid lärosätesintervjuer vid ett antal av de utbildningar som ska utvärderas.
  • Delta i framtagandet av bedömargruppens yttrande.
  • Granska resultat från alumnenkäter.

Uppdraget ger ett arvode på 1700 kronor per dag. I samband med möten bekostar Högskoleverket hotell, resor och gemensamma måltider. Samtliga möten och lärosätesintervjuer sker normalt i Stockholm. Uppdraget är planerat från september 2012 och tar normalt ett drygt år. Varje uppdrags omfattning kommer att preciseras i ett förordnande.

Att ansöka till uppdraget

För att ansöka om att bli studentrepresentant så skickar du ett personligt brev med en motivering till varför du är intresserad av uppdraget. Bifoga även ett CV som beskriver dina formella meriter i form av utbildning, arbetslivserfarenhet, samt andra för sammanhanget relevanta meriter. Ansökan ska skickas, med tydlig angivelse i ämnesraden i mejlet, vilket ämnesområde som kandidaturen avser, till Loulou.von.ravensberg@hsv.se (Exempel: Ansökan till studentrepresentant i bedömargruppen för kemi).

Ansökan ska vara Högskoleverket tillhanda senast måndagen den 9:e augusti

Det är meriterande om du som söker skrivit klart ditt självständiga arbete på kandidatnivå. Högskoleverket eftersträvar en jämn könsfördelning i bedömargrupperna. Du som kandiderar ska dock inte ha avslutat dina studier tidigare än vårterminen 2012 och helst vara aktiv student fortfarande.

Observera att det är Högskoleverket som beslutar om vilka som kommer att vara med i bedömargrupperna. Samtliga kandidater kommer inte att kunna delta i arbetet.

För mer information om Högskoleverkets utvärderingar, se www.hsv.se/kvalitet

För övriga frågor kontakta hans.cruse@sfs.se.