Hej alla medlemmar! 

Under våren är det dags för Studentkåren Malmös val! I Kårvalet kan du kandidera till Studentkårens fullmäktige, eller FUM som det också kallas. Medlemmarna i FUM träffas 5-6 gånger per år och diskuterar och beslutar om Studentkårens verksamhet och andra studentrelevanta frågor! Totalt söker vi 19 personer till FUM och det enda som krävs för att du ska kunna kandidera är att du är student vid Malmö universitet och medlem i Studentkåren. Visste du att du också kan arbeta heltid på Studentkåren? Då krävs det att du blir inröstad i FUM först och främst och sen kan du söka till styrelsen och heltidsplatserna. 
Se mer info om hur du kandiderar på vår hemsida ‘malmostudenter.se‘ eller vår Facebook ‘Studentkåren Malmö’!

Viktiga datum att skriva ner angående Kårvalet 2019 är:
Kandideringsperiod 4-17 februari.
Infoträffar om kandidering 6 och 13 februari
Röstning är öppen 11-24 mars. 

ENGLISH:

Hello all members!
In the spring, it is time for the Student Union Malmö’s election! In the election, you can candidate for the Student Union’s council, or FUM, as it is also called. The FUM members meet 5-6 times a year and discuss and decide on the Student Union’s activities and other student-relevant questions! In total, we are looking for 19 people for FUM and the only thing that is required for you to be a candidate is that you currently are a student at Malmö University and a member of the Student Union. Did you know that you can also work full time at the Student Union? Then it is required that you be approved in the FUM first and foremost and then you can apply for the board and full-time places.
See more info on how to apply on our website ‘malmostudenter.se‘ or on our Facebook ‘Studentkåren Malmö’!

Important dates to write down about the Union election 2019 are:
Candidate period 4-17 February.
Information meetings on candidacy 6 and 13 February
Voting is open March 11-24.

Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det tär på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium ett presentkort på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@malmostudenter.se senast den 10 februari. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn och personnummer när du mailar. Märk mailet litteraturstipendium. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se och i Kårens sociala kanaler.

Regler:

Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.

Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kr som ska användas till kurslitteratur.

En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.

Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

Apply for the Unions Literary Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship a voucher of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@malmostudenter.se before February 10th. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name and personal number when you email. Mark the email literary scholarship.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

Rules:

Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.

The scholarship will be paid out in the form of a voucher of 500 SEK to use for textbooks.

The same member may only receive the scholarship once per operational year.

The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.

Kaffe med Kåren anordnas en gång per månad på varje fakultet, och då kommer Studentkåren ut för att träffa er studenter! Ditt studentombud finns på plats och du har chansen att berätta för oss vad du tycker behöver förbättras på universitetet. Eventet kan se lite olika ut från månad till månad. Ibland har vi ett speciellt tema som vi fokuserar på, kanske ber vi dig att svar på frågor i en enkät, ibland har vi med oss något intressant företag, och vi bjuder alltid kårmedlemmar på kaffe och fika!

Coffee with the Union is held once a month at each faculty, when the Student Union visits your faculty to meet with students! Your student representative is present and you have the chance to tell us what you think needs to be improved at the university. The event may differ slightly from month to month. Sometimes we have a special theme that we focus on, we might ask you to answer questions in a survey, sometimes we bring an interesting company, and we always offer Union members free coffee!

Denna gång valde vi att fokusera på bostadspolitik som är en stor hjärtefråga för oss! Våran Ja/Nej-fråga löd som följande: 

This time we focused on the living situation for students since its one of our most important subjects of discussion at the Student Union. Our Yes/No-question was:

“Har du någon gång fått hjälp av Malmö universitet med att få tag på boende? “

“Have you ever had help from Malmö University to get an apartment?”
Så här svarade ni!  This is what you answered!

HS result: Ja/yes 1, Nej/No 20

Niagara results: 2 ja/yes, 32 nej/no

Orkanen results: 12 ja/yes, 23 nej/no

Total: 15 ja/yes VS. 75 nej/no. 

Vi hade även en öppen fråga som löd: “Hur har din upplevelse varit gällande att få tag i boende i Malmö?”

We also had an open question that was.”Describe you experience when it comes to finding housing in Malmö”.

Nedan kan du läsa svaren. See the answers below. 

Svaren på HS/Answers at HS: “Hard”, “Malmö Studenthus”, “Svårt att få 1a handskontrakt”, “Can’t read Swedish ads for apartments”, “Det tog 4 år att hitta förstahandskontrakt”


Studenternas svar på Niagara / The Students answers at Niagara
Studenternas svar på Orkanen / The students answers at Orkanen


Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det tär på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium ett presentkort på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@malmostudenter.se senast den 10 februari. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn och personnummer när du mailar. Märk mailet litteraturstipendium. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se och i Kårens sociala kanaler.

Regler:

Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.

Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kr som ska användas till kurslitteratur.

En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.

Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

Apply for the Unions Literary Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship a voucher of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@malmostudenter.se before February 10th. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name and personal number when you email. Mark the email literary scholarship.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

Rules:

Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.

The scholarship will be paid out in the form of a voucher of 500 SEK to use for textbooks.

The same member may only receive the scholarship once per operational year.

The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.

Hej studenter! På Kårens fullmäktigemöte (FUM) i oktober gick dessa punkter till beslut

 • Diskuterade studenters åsikter från HS – hur kan vi synas bättre i Hälsa och samhälle så att vi kan inkludera studenter där bättre? Vi hade spännande diskussioner och vårt studentombud på Hälsa och samhälle ska ta mycket med sig! Vi kommer att jobba vidare så att vi kan inkludera våra studenter så bra som möjligt! Dessutom diskuterade vi bristen på lokaler särskilt på Hälsa och samhälle.
 • Diskuterade likabehandling inom Studentkåren Malmö! Vi håller på att skriva tre olika dokument: för det första, policy för likabehandling, för det andra, handbok för trygga evenemang, och sen ska vi även skriva en handlingsplan för likabehandling för nästa verksamhetsåret som ska röstas igenom nästa konstituerande fullmäktige. Om någon är intresserad i likabehandlingsarbete, ni får jättegärna kontakta vår kårordförande Jenna Pystynen eller vår föreningsansvarig Nina Huovinen för att vara med i arbetsgruppen!
 • Valde ny verksamhetsrevisor för verksamhetsår 2018-2019, Jesper Mattson! Verksamhetsrevisorn ska redovisa Studentkåren Malmös verksamhet till kårfullmäktige. Verksamhetsrevisorer äger alltid närvarande- och yttranderätt vid kårfullmäktigemöten och kårstyrelsens möten och kan kalla till möten för både kårfullmäktige och kårstyrelse. Jesper Mattsson har tidigare erfarenhet av föreningarna och bra förståelse av vår verksamhet. Vi tror på att han ska klara uppdraget med uppmärksamhet.

At the Student Council on the 25th of October, our Student Council…

 • Discussed students’ opinions from HS – how can we be more visible at HS so we can include students there better? We had interesting discussion and our student ombud is going to take a lot with him! We will keep on working with ways to include all our students as well as possible. In addition, we discussed the lack of rooms, especially in Health and Society. We are going to lift this in the respective meeting groups within the university and come back to FUM.
 • Discussed equal treatment in Student Union Malmö! We are writing three different documents: first, policy for equal treatment, second, handbook for safe events and we will even write an action plan for equal treatment for the next operational year which will be voted through at the next constitutional student council meeting. If someone is interested in equal treatment, you are very welcome to contact our Student union president Jenna Pystynen or our union responsible for associations, Nina Huovinen, to get into the working group!
 • Elected a new operational auditor for the operational year of 2018-2019, Jesper Mattsson! The operational auditor will be making a revision of the operations of Student Union Malmö in front of the Student Union council. Operational auditors always have the right to attend and vote at the meetings of the Student Union council and the Student Union board meetings and may call for meetings for both the council and the board. Jesper Mattsson has previous experience of the associations and a good understanding of our operations. We believe that he will complete the task attentively.

——You can now get both the Student card and the Mecenat card in your smartphone. You will no longer have to stuff them in to your wallet. But you will of course still be able to get the cards home in your mail box as well.

 

This is how you get the Student card (the yellow one) in your phone

 1. Become a member in the Union. Read how to HERE.
 2. Once you have become a member you will get an email from the Student Card (make sure you have entered the right email address). Here you will find a link where you can choose wheter you want a digital card or a physical plastic card. You can get both if you want.
 3. Download the app in your phone (link to the iphone applink for all other phones).
 4. Then you activate your card by following the instructions in the above mentioned email. When you activate the card you can choose wheter you also want a plastic card sent home.
 5. Your digital Student Card is now ready for use! This digital card is as valid as the plastic one and with this you can get discounts, benefits and entrance to Union activities.
 6. Read more about the Student Card in your phone at app.studentkortet.se.

This is how you get the Mecenat card (the grey one) in your phone

 1. Become a member in the Union. Read how to HERE.
 2. Once you have become a member you will get an email from the Student Card (make sure you have entered the right email address). Here you will find a link where you can choose wheter you want a digital card or not. You will automatically get a plastic card sent home as well.
 3. Download the app in your phone (link to the iphone applink to the android app).
 4. Then you activate your card by following the instructions in the above mentioned email. It is the same log in as you use at mecenat.se.
 5. Your digital Student Card is now ready for use! This digital card is as valid as the plastic one and with this you can get discounts, benefits and entrance to Union activities.
 6. Read more about Mecenat in your phone at www.mecenat.se/kundtjanst/kortet-i-mobilen.

 

N.B. If you have not entered an email address when signing up for a membership or if the address is wrong, you will get both cards sent home to you after about 2 weeks after you have payed the fee. If you have not received an email after becoming a member, a wrong email address might be the reason. If so send us an email and we will fix it for you.

Vinnare av Kårens litteraturstipendium HT 2018

Stort grattis till vinnarna av Kårens litteraturstipendium! Samtliga tre vinnare fick ta emot 500 kr på Adlibris. Trevlig läsning!

Tommy Niles

Efter tolv fantastiska år i arbetslivet har jag nu valt att med böcker och nya vänner skapa en ny väg för mig att följa i livet.
Har insett att livet som student inte kommer likna det jag hade som heltidsarbetande, rent ekonomiskt.
Detta stipendium hade underlättat den omtumlande starten det är när man ska skapa en ny vardag med nya rutiner.
Läsa! Skriva! Diskutera! Debattera! Men framförallt ska jag försöka ha kul och njuta av resan jag gett mig ut på. Men detta får bli efter den nu inledande paniken.

 

Madeleine Wrede

Jag vinner kårens litteraturstipendium eftersom att jag är anteckningsstödjaretill alla som behöver och vill få stöd. Jag är väldigt aktiv i skolan och vill bygga min framtid genom att grundligt hänga med i allt nytt och vara med i all litteratur (ska trotts allt jobba med att bygga upp vår framtid). Vinner jag, är det inte bara jag själv som får ta del av vinsten, utan det blir så många andrainvolverade som vinner. Andra elever/kurskamrater, våra framtida barn, framtida kollegor…

Och visst – tillsammans är vi starka!  

 

Danche Yordanka

Being a student at GPS department requires to have the latest editions of the books that keeps you aware of today’s political issues. I am very highly motivated to win scholarship, because I want to share the course literature together with the classmates, which creates a strong friendship while at the same time giving everyone the opportunity to access the material despite different economic conditions. A literature scholarship to me would therefore support a larger group of students who choose to cooperate in an environmentally and economically sustainable manner in their studies.

Nominera och delta i FORUM för din fakultet! Ta chansen att påverka din fakultet och studietid, på riktigt! Påverka vem som anställs, vilka utbildningar och kurser som startas och hur din fakultet ska utvecklas. Studentkåren sitter med i alla nämnder och grupper på Malmö universitet och tillsätter representanter till olika utskott via FORUM.

Uppskattad tidsåtgång för dig som student:

Möte cirka 3 gånger per termin

Mötena varierar mellan 1-3 timmar.

Datum för FORUM 2018; 

Forum Orkanen LS                 24/9 OR:C127

Forum Hälsa och Samhälle   25/9 AS:U208

Forum Niagara TS                   26/9 NI:A0311

Forum Niagara KS                  26/9 NI:A0306

 

För att gå med i FORUM behöver du var medlem på Kåren (https://malmostudenter.se/medlem/bli-medlem/)

Hoppas vi ses där!

Mladen, Oscar, Nina & Randy

Studentombud på Studentkåren Malmö

– English info further down –

Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det tär på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium ett presentkort på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@malmostudenter.se senast den 23 september. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn när du mailar. Märk mailet litteraturstipendium. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se.

 

Regler:

Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.

Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kr som ska användas till kurslitteratur.

En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.

Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

 

Apply for the Unions Literary Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship a voucher of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

 

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@malmostudenter.se before September 23rd. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name when you email. Mark the email literary scholarship.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

 

Rules:

Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.

The scholarship will be paid out in the form of a voucher of 500 SEK to use for textbooks.

The same member may only receive the scholarship once per operational year.

The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.

 

Studentkåren Malmös Styrelse 18/19

Vi ser fram emot att göra det nya verksamhetsåret tillsammans med er studenter på Malmö universitet så bra som möjligt!
Du hittar våra kontaktuppgifter genom här: Presidiet och Studentombud.
Vi ses till terminsstarten!

___

The Student Union Malmös Board 18/19

We are looking forward to making the new year together with your students at Malmö University as good as possible!

Here you can find our contact information: Presidium and Student Representative.

See you in the start of the semester!