-In English further down-

Torsdagen den 23 februari var det dags för det sjätte Fullmäktigemötet för verksamhetsåret 16/17. Det blev en grogrund för många intressanta diskussioner och beslut. Bör dubbel tentamen tillåtas? Hur kan digitaliseringen hjälpa Malmö högskola att höja kvaliteten på utbildningen? Vad diskuterades på SFS medlemsmöte i Stockholm? Nedan finns en kortare sammanfattning från mötet. Fullständigt protokoll hittar du på: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

Dubbla tentamen
Facility Service och Tentamensavdelningen har frågat Studentkåren om vår uppfattning kring huruvida studenterna ska kunna ta dubbla tentamen. Dubbla tentamen hänvisar till möjligheten att registrera sig och ta två tentamen samtidigt under tiden för en tentamen. Efter en längre diskussion, beslutade fullmäktige att be Malmö högskola att inte tillåta dubbla tentamen.

Digitaliseringen av högre utbildning
Rebecka Welander ledde diskussionen om vad digitalisering innebär för högre utbildning på Malmö högskola. Under diskussionen kom många olika förslag upp, t.ex. vikten av interaktiva digitala plattformar, kostnadseffektiv digitalisering och dess relation till lärarledda timmar, samt digitalisering kopplat till inkludering. Diskussionen kommer att fortsätta och universitet ska tillfrågas att komma och prata om detta inför FUM.

 

SFS Medlemsmöte
Pontus Nilsson och Pontus Källström representerade Studentkåren Malmö på det senaste SFS medlemsmötet i Stockholm. Under FUM mötet presenterade de vad som hade diskuterats under SFS mötet och höll i ett intressant seminarium med diskussioner om bland annat studentkårernas oberoende, rösträtt och studentinflytande.

 

 
 
 
 
 

 

Thursday, February 23rd, the Student Union Council (FUM) had their 6th council meeting for the operational year 16/17. The meeting contained many interesting discussions and decisions. Should double exams be allowed? How can digitalization help Malmö University raise the quality of education? What was discussed in the SFS members meeting in Stockholm? Bellow is a short summary of the meeting, view the full protocol at: malmostudenter.se/vad-gor-karen/dokument/

 

Double exams
The Facility Service and the Examination department approached the Student Union on our opinion on whether students should be able to take double exams. Double exams refer to the possibility to sign-up and take two exams simultaneously for the time for one exam. After a long discussion, FUM decided to request Malmö University to not allow double exams.

 

Digitalisation of Higher Education
Rebecka Welander led the discussion of what does digitalization mean for the higher education in Malmö University. During the discussion, numerous different suggestions came up i.e. the importance of interactive digital platforms, cost-effective digitization and its relationship to teacher-led hours, and digitalization and its link to inclusiveness. The discussion will continue in the future and university representatives will be invited to present in front of FUM.

 

SFS Members Meeting Presentation
Pontus Nilsson and Pontus Källström represented the Student Union Malmö in the last SFS members meeting in Stockholm. During our FUM meeting, they presented what was discussed during the SFS meeting and we had an interesting workshop with discussions on the topics of independence of Student Unions, voting rights and elections, and student influence.