Är du intresserad av HBTQ frågor? RFSL Ungdom söker medarbetare och medlemmar! 

 

  • Projekt TAGGA är i full gång men behöver en styrgrupp för att kunna utvecklas och stabiliseras. Är du den vi söker? Läs annonsen här!
  • HaBiTat Q – fritidshänget för hbtq-ungdomar växer och behöver nya ledare. Är du pedagogisk och kreativ och har erfarenhet av att jobba med ungdomar? Läs annonsen och sök senast den 24:e februari. Vi letar efter dig som har erfarenhet av att identifiera dig som man och som talar fler språk än svenska och engelska. Läs annonsen här!
  • RFSL Ungdom Malmös styrelse söker nya medlemmar. Är du mellan 13-30 år och vill driva hbtq-frågor tillsammans med andra? Maila nissenlisa@gmail.com
  • Årsmötet hålls den 12:e februari kl. 15.00 i RFSL Rådgivningens lokaler på Drottningsgatan 36 i Malmö. Alla medlemmar har rösträtt! Årsmötet kommer prata både om vad som hänt under 2011 och planera för 2012. Dagordning och andra dokument finns på vår hemsida.
  • Vi kommer också besluta om vilka från Malmödistriktet som ska åka som delegater till RFSL Ungdoms kongress i Norberg sista helgen i mars. Vi har 10 platser i år och det är gratis att åka. Är du intresserad av att åka? Se till att anmäla dig innan årsmötet till malmo@rfslungdom.se
Vill du veta vad RFSL Ungdom sysslar med så kolla in www.rfslungdom.se/malmo eller hör av dig via mail: malmo@rfslungdom.se!

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Are you interested in LGBT issues? RFSL Youth looking for employees and members!

 

• The Project TAGGA needs a steering group to develop and stabilize. Are you the one we’re looking for? Read the ad here! (In Swedish)
 
• Habitat Q – Youth Center for LGBT- youth are growing and needs new leaders. Are you pedagogical and creative and have experience of working with young people? Read the ad and search by the 24th February. We are looking for someone with experience of identifying yourself as a man and who speaks more languages ??than English and Swedish. Read the attached ad! (In Swedish)
 
• RFSL Youth Malmö’s board is seeking new members. Are you between 13-30 years and want to run LGBT issues with others? Mail nissenlisa@gmail.com
 
• The annual meeting will be held February 12 at. 15.00 in the premises on Drottninggatan 36 in Malmo. All members are entitled to vote! At the annual meeting we will talk both about what happened in 2011 and the plans for 2012. Agendas and other documents are available on our website.
 
• We will also decide which from the Malmö district is going as delegates to RFSL Youth Congress in Norberg last weekend in March. We have 10 seats this year. Are you interested in going? Be sure to sign upbefore the annual meeting on malmo@rfslungdom.se
 
Want to know more about what RFSL Youth’s work?

Check out www.rfslungdom.se/malmo or contact us at: malmo@rfslungdom.se!