3 tankar kring “det individuella ansvaret”

Individuellt Ansvar?

På pressträffen, på bildskärmarna i bussen och alltfler Instagram-händelser läser och hör man om “det individuella ansvaret” som måste tas på allvar nu mer än någonsin i den pågående pandemin. Men vad betyder det egentligen? Begreppet är lite klurigt i sig, för det handlar inte enbart om hur dina beslut påverkar ditt egna liv. Utan att just du tar ditt individuella ansvar innebär också att du som individ tar ansvar för alla andra människor omkring dig – från ICA-kassören, till din klasskamrats mormor till din lärare och hens närstående. Det handlar alltså inte endast om att du måste fatta beslut som tar ansvar för dig själv, utan även om solidaritet och ditt individuella bidrag till att skydda andra.

Det kan vara rätt så tufft att fatta rätt beslut i en kaosartad vardag som vi har nu under pandemin; speciellt när vi får så mycket information samtidigt från olika håll – vare det sig från Region Skåne, Anders Tegnell eller din konspirativa farbror som läste på det här med Corona på Flashback. Ändå så måste vi komma ihåg att de val du gör handlar inte endast om att skydda dig själv från att bli smittad, det också handlar om att skydda alla andra människor du umgås med. 

Det är visst tråkigt att tacka nej när kompisarna drar i dig och vill att du hänga med till festen; och alternativet att sitta ännu fler timmar framför skärmen för att ta ett Zoom-fika efter en heldag av digital undervisning är kanske inte lika kul, men om vi inte tar pandemin på allvar nu, kommer det dröja ännu längre tills vi får smittspridningen under kontroll. I värsta fallet skulle detta betyder då att viktiga samhällsfunktioner kan kollapsa och att ännu mer människor mister sitt liv.

Det är tufft och det är isolerande, men vad vi måste komma ihåg är att vi ändå måste jobba tillsammans för att klarar det här. Många känner sig nedstämd och ensam just nu med mindre tillfällen att träffas och umgås fysiskt, men att vi inte kan ses IRL betyder inte att vi inte kan ta hand om varandra – vi måste hålla avstånd men vi håller ändå ihop!

Lilli Auginski, Ordförande

Varför har studentpuben stängt när min favoritkrog på Möllan håller öppet? 

Du kanske känner att det är ironiskt att Studentpuben för tillfället är stängd igen och att alla våra föreningar var tvungna att ställa in eller skjuta upp sina fysiska evenemang och resor som skulle ske under de närmaste veckorna. Men din favoritbar eller restaurang på Möllan är fortfarande öppen och verkar ha ‘business as usual’. Hur kommer det sig?

Frågor som dessa har till och med ställts vid själva presskonferensen när de nya rekommendationerna presenterades. “Varför får butiker och barer etc. vara öppna när vi inte ska besöka dem?” Det verkade som om inget klart svar har givits, så det var inte enkelt att fatta beslut inom vår egen verksamhet. Men efter en produktiv diskussion med Festmesteriet, som driver Studentpuben, beslutade vi tillsammans att vi har ett ansvar, inte bara gentemot våra studenter utan gentemot samhället som helhet. Det finns en anledning till att dessa nya rekommendationer finns och att vi tar dem på allvar. Just nu är det (tyvärr) inte dags att festa. Det betyder inte att vi tycker att alla borde isolera sig helt eftersom vi tror att uttrycket “fysiskt avstånd” är mer lämpligt än “socialt avstånd”. Håll dig uppdaterad på vår hemsida och håll utkik efter alla fantastiska digitala evenemang vi inom Kåren såväl som våra underbara föreningar har att erbjuda! Och som alltid, om du har en bra idé för ett digitalt evenemang eller alternativ, är du välkommen att kontakta oss så gör vi vårt bästa för att förverkliga det!

Julia Buschmann, Vice-ordförande – Studiesocialt

Vem tar ansvar för kvalitén av min utbildning då?

Universitetet har ett stort ansvar att erbjuda högkvalitativ utbildning, genom att anställa duktiga och kompetenta lärare samt ge lärarna de nödvändiga verktygen och stödet som krävs för att genomföra en högkvalitativ utbildning, även digitalt. Universitetet behöver också se till att det finns förutsättningar för ett bra arbetsklimat för både lärare och studenter. Det är en större utmaning på grund av corona-pandemin och faktumet att vi, studenter och lärare, inte kan vara på campus och sitta tillsammans på samma sätt som vi brukade göra. Allt det här gör det svårare för alla att bli delaktiga i utbildningen och dess kvalitetsfrågor på bästa möjliga sätt.

Därför är det av yttersta vikt att vi studenterna också tar både gemensamt och individuellt ansvar för utbildningen. 

Det gemensamma ansvaret skulle innebära att vi alla engagerar oss i kvalitetsfrågor, genom att använda alla sätt och kanaler som finns – ingen kvalité kan säkras utan studenternas synpunkter och tankar. Vi behöver göra det bästa av pandemin. Vi är de studenter som upplevt den drastiska digitala omställningen i första hand och har ett stort gemensamt ansvar att hålla koll på samt kommunicera tydligt om det som fungerar bra och det som behöver förbättras. Alla dessa förändringar kommer att troligtvis påverka alla presumtiva studenter – vi måste se till att allting som inte fungerar för oss studenter tas till hänsyn och förbättras men också att alla välfungerande komponenter av den digitala utbildningen stannar kvar även efter pandemin. Universitet behöver veta hur vi upplever allt det här. Hjälp din lärare förstå vad som funkar och vad som inte funkar, gå till ditt studentråd, fyll i dina kursutvärderingar. Du kan även komma i kontakt med oss för att framföra synpunkter och klagomål om utbildningen – vi finns alltid här för dig!

Att man tar ett individuellt ansvar för sin utbildning är lika viktigt. Det innebär att man behöver ha förståelse om omständigheterna, anpassa sig och göra sitt bästa under nulägets förutsättningar. Flera delar av utbildningarna behöver ändå ta plats på campus för att kvalitetssäkras. Vi alla har upplevt att det kan bli tråkigt att sitta hemma på zoom hela dagen, men det är tyvärr inte dags att vara på campus om det inte är något fysiskt moment i kursplanen eller om förutsättningarna i hemmiljön inte tillåter oss att plugga ordentligt. Vi måste, för närvarande, hålla fysiskt avstånd från varandra, dvs omfamna zoom och alla möjliga digitala verktyg och lösningar som underlättar digital utbildning. 

Yuliyan Konstantinov, Vice-Ordförande – Utbildningsbevakning


English:

3 thoughts about the ‘individual responsibility’

Individual Responsibility?

From press conferences, to the screens in the bus and increasingly on Instagram-stories — everywhere you can read and hear about the “individual responsibility” that must be taken now more than ever in the ongoing pandemic. But what does that really mean? The concept is a bit tricky in itself, because it’s not just about how your decisions affect your own life.But it’s rather about you as an individual taking the responsibility for all other people around you – from the ICA cashier, to your classmate’s grandmother up tp to your teachers and their nearest and dearest. It is therefore not only about you having to make decisions that regard responsibility towards yourself, but also about solidarity and your individual contribution to protecting others.

It can be quite tough to make the right decision in an everyday life that is as chaotic as it’s now during the pandemic; especially when we get so much information at the same time from different sources – whether it is from Region Skåne, Anders Tegnell or your conspiratorial uncle who read up on this thing with Corona on Reddit. Still, we must remember that the choices we make are not just about protecting ourselves from getting infected, it is also about protecting all the other people you interact with.

It’s sad to say no when your friends are begging to join the party; and the alternative option of sitting even more hours in front of a screen to have a Zoom-Fika after a full day of digital classes might not be as enticing, but if we do not take the pandemic seriously now, it will take even longer until we get the spread of infection under control. In the worst case, this would mean that important societal functions could collapse and that even more people would lose their lives.

It’s tough and it’s isolating, but what we have to remember is that we still have to collaborate to weather this storm together. Many people feel depressed and lonely right now with less opportunities to meet and socialize physically, but the fact that we can not see each other IRL does not mean that we cannot take care of each other – we have to keep our distance but we still stick together!

Lilli Auginski, President

Why is the Student Pub closed when my favorite pub at Möllan is open?

You might feel it’s ironic that the student pub is currently closed again and all our associations had to cancel or postpone their physical events and trips that were coming up in the next weeks when your favorite bar or restaurant at Möllan is still open and seemingly doing ‘business as usual’. So why is that? 

Questions like these have even been asked at the press conference itself when the new recommendations were presented. “Why do shops and bars, etc. get to stay open when we are not supposed to visit them?” It seemed like no clear answer has been given so therefore making a decision within our own operations was not straightforward and easy. But after a productive discussion with Festmesteriet, who runs the Student Pub, we together decided that we have a responsibility, not only towards our students, but towards society as a whole. There is a reason for these new recommendations being published and we do take them seriously. Right now is (unfortunately) not the time to party. That doesn’t mean that we think everyone should isolate themselves completely because we do believe that the expression ‘physical distance’ is more appropriate than ‘social distance’. On that note, stay updated on our website and look out for all the awesome digital events we within the Union as well as our lovely associations have to offer! And as always, if you have a great idea for a digital event or alternative, feel free to contact us and we will do our best to bring your proposal to life!

Julia Buschmann – Vice President – Study Social

Who takes responsibility for the quality of my education then?

The University has a huge responsibility to offer high-quality education, by hiring skilled and competent teachers and giving those teachers the necessary tools and support required to carry out the high-quality education,  also digitally. The University also needs to ensure that there are conditions for a good working climate for both teachers and students. It is a bigger challenge due to the corona pandemic and the fact that we, students and teachers, cannot be on campus and sit together in the same way we used to do.  All this makes it more difficult for everyone to participate in the education and its quality questions in the best possible way.

Therefore, it is of utmost importance that we students also take both mutual and individual responsibility for the education.

The shared responsibility would mean that we all get involved in quality issues, by using all the ways and channels that exist – no quality can be ensured without the students’ views and thoughts. We need to make the best of the pandemic. We are the students who have experienced the drastic digital transition in the first place and have a great shared responsibility to keep track of and communicate clearly about what works well and what needs to be improved. All these changes will probably affect all prospective students – we must ensure that everything that does not work for us is taken into account and improved but also that all well-functioning components of digital education remain even after the pandemic. University needs to know how we experience all this. Help your teacher understand what works and what does not work, go to your student council, fill in your course evaluations. You can also get in touch with us to express views and complaints about education – we are always here!

It is equally important that one takes individual responsibility for their education. This means that one needs to have an understanding of the circumstances, adapt and do their best under the current conditions. Several parts of the education still need to take place on campus, to ensure the quality in those parts. We all have experienced that it can be boring to sit at home on zoom all day, but now it’s not the time to be on campus if there is no physical part in the course syllabus or if the conditions in the home environment do not allow us to study properly. We must, for the time being, keep physical distance from each other, which means to embrace zoom and all sorts of digital tools and solutions that facilitate digital education.

Yuliyan Konstantinov, Vice-President – Education Monitoring