Nominera till Kårpriset senast 30 april!

Om Kårpriset

Studentkåren Malmö sökte under verksamhetsåret 2017/18 nya sätt att motivera, belöna och inspirera Malmö Universitets studenter till ökat engagemang utanför studierna, både sett till studiesocialt och utbildningspolitiskt engagemang.

Priset består av ett stipendium samt ett diplom för arbetet man har utfört.

Kårpriset delas årligen ut under slutet av vårterminen till medlemmar i Studentkåren Malmö vid Malmö Universitet, och består av två stipendier för insatser från enskilda studenter på 2500kr var, samt ett gruppstipendium på 5000kr för grupper av studenter som genomfört ett gemensamt främjande arbete. Varje mottagare av kårpriset får även ett diplom signerat av ordförande där motiveringen på varför de vunnit finns inskrivet.

Priset är avsett för att premiera de studenter som har engagerat sig utöver sina studier för att bidra till en förbättring för studenter på Malmö Universitet, och får användas hur pristagarna anser lämpligast. Ifall ett pris delas ut till en grupp av studenter ansvarar dessa för att fördela eller använda prissumman hur de anser lämpligast inom gruppen. I samband med tacksittningen genomförs en prisceremoni där tal och avtackningar för engagerade medlemmar hålls.

Kravprofil

Studenten som nomineras till Studentkåren Malmös kårpris måste vara medlem i Studentkåren Malmö och har på något sätt genom engagemang utöver sina studier bidragit till en förbättring för studenter på Malmö Universitet. 

Nominering till Studentkåren Malmös kårpris kan göras av alla studenter på Malmö Universitet, men personen som blir nominerad eller nominerar sig själv måste vara medlem i Studentkåren Malmö.

Gör så här för att nominera:

  1. Maila för och efternamn samt email till inforum@malmostudenter.se på den nominerande och den nominerade, samt utbildning och fakultetstillhörighet för båda parterna.
  2. Skicka också med en text på 200-400 ord som beskriver varför personen blir nominerad och varför hen förtjänar att vinna kårpriset. 
  3. Se till att den nominerade personen vill bli nominerad och är medlem i Studentkåren. Ett accepterande krävs för att vinna.

Kriterier som juryn kollar på:

  • Har studenternas engagemang inneburit kortsiktiga eller långsiktiga förbättringarför en studentgrupp på Malmö Universitet? Extra meriterande är ifall engagemanget bidragit till kortsiktiga eller långsiktiga förbättringar för hela studentpopulationen.
  • Har studenten varit engagerad inom utbildningspolitikenantingen inom Malmö Universitet eller på nationellt plan? Exempel på former av utbildningspolitiskt engagemang är att sitta som studentrepresentant i utbildningsnämnden på sin fakultet, inom sitt programråd eller inom en kommitée på nationellt plan, exempelvis genom SFS.
  • Har studenten varit engagerad inom studiesociala aktiviteterinom eller utom Malmö Universitet och Studentkåren Malmö? Exempel på studiesocialt engagemang är volontärt arbete inom Studentkåren Malmös studiesociala aktiviteter, engagemang under insparken,  inom Studentkåren Malmös föreningareller mentorskap inom Näktergalen.
  • Har studenten varit engagerad utanför Universitet- och kårvärlden? Meriterande för kårpriset är engagemang som har påverkat på studenter i Malmö och Malmö Studentstad positivt.

Viktiga Datum

  • Mellan 1 april och 30 april kan du nominera studenter till Kårpriset. 
  • 8 maj – vinnare annonseras. 
  • 15 maj – eventuell tacksittning 19:00 @ Studentpuben.