Utlysning till SFSUM

Hej medlem i kåren! (English below) 
Är du intresserad av utbildningspolitik? Vill du ha chansen att påverka på den nationell nivå? Vill du lära känna och inspireras av studenter från andra studentkårer? Har du någon speciell utbildningspolitisk fråga du brinner för? Då är SFSFUM något för dig!


Studentkåren Malmö är medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som är en organisation av studenter, för studenter! SFS driver frågor som rör studenters rättigheter och villkor på nationell nivå, och genom sina medlemskårer.
Medlemskårerna träffas varje år på SFS fullmäktige (SFSFUM) som är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters bäst värnas. 
På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer, fullmäktigeledamöter och/eller ledamöter från medlemskårer. Fullmäktige beslutar också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 


Under SFSFUM väljs också organisationens förtroendevalda i form av en ordförande, vice ordförande och styrelse. Väljs också SFS doktorandkommitté, verksamhetsrevisorer och valberedning. 
I år kommer SFSFUM hållas i  Östersund mellan den 2-5 maj 2019. Eftersom vi vill vara väl förberedda inför denna stora händelse vill presidiet redan nu få in namn på er som vill delta. 
Studentkåren betalar allt och ni kommer att få all information innan vi åker. Vi kommer att ha 6 förmöten (ca 12 timmar) inför SFSFUM under mars och april, första mötet är ett lunchmöte den 25/2. Obligatorisk närvaro under minst 4 förmöten och under SFSFUM. 
Vi väljer 2 personer från styrelsen, 4 från FUM och 3 studenter samt 1 delegationsledare som kan delta på SFSFUM med oss. 
Är du intresserad? Hör av dig till lena.petersson@malmostudenter.se med max en halv A4 motivering till varför just du ska åka, senast den 13/2.  
Om ni har frågor skicka dem till: lena.petersson@malmostudenter.se

Hi members in the union!
Are you interested in educational politics? Do you want to have the chance to influence on a national level? Do you want to get to know, and be inspired by students from other student unions? Do you have a special educational politics issue that you are passionate about? Then SFSFUM is something for you!
The Student Union Malmö is a member in the Swedish National Union of Students (SFS) which is an organization by students, for students! SFS discusses issues that concern the students’ rights and students’ conditions on a national level, and through their member Unions. Now, SFS is inviting us to their annual Council Meeting in Östersund from the 2nd to 5th of May. 
SFS Council Meeting (SFSUM) is the organizations highest decision making body. There decisions are made about how the organization will work, what goals SFS will work for, and how students´ rights can be protected.
The Student Union pays for everything and you will receive all the information before we go. We will have 6 premeetings (approx 12 hours) before SFSFUM in march and April. The first meeting is on the 25/2. There is mandatory presence in at least the 4 premeetings and the actual SFSFUM in order to take part.
Are you interested? Write lena.petersson@karen.mah.se with a motivation letter of maximum half a page, stating why YOU should join us. Send this latest by 13/2. If you have any questions, send them to lena.petersson@karen.mah.se

Hej alla medlemmar! 

Under våren är det dags för Studentkåren Malmös val! I Kårvalet kan du kandidera till Studentkårens fullmäktige, eller FUM som det också kallas. Medlemmarna i FUM träffas 5-6 gånger per år och diskuterar och beslutar om Studentkårens verksamhet och andra studentrelevanta frågor! Totalt söker vi 19 personer till FUM och det enda som krävs för att du ska kunna kandidera är att du är student vid Malmö universitet och medlem i Studentkåren. Visste du att du också kan arbeta heltid på Studentkåren? Då krävs det att du blir inröstad i FUM först och främst och sen kan du söka till styrelsen och heltidsplatserna. 
Se mer info om hur du kandiderar på vår hemsida ‘malmostudenter.se‘ eller vår Facebook ‘Studentkåren Malmö’!

Du kan även kandidera direkt på följande länk:

Kandidering

Viktiga datum att skriva ner angående Kårvalet 2019 är:
Kandideringsperiod 4-17 februari.
Infoträffar om kandidering 6 och 13 februari
Röstning är öppen 11-24 mars. 

ENGLISH:

Hello all members!
In the spring, it is time for the Student Union Malmö’s election! In the election, you can candidate for the Student Union’s council, or FUM, as it is also called. The FUM members meet 5-6 times a year and discuss and decide on the Student Union’s activities and other student-relevant questions! In total, we are looking for 19 people for FUM and the only thing that is required for you to be a candidate is that you currently are a student at Malmö University and a member of the Student Union. Did you know that you can also work full time at the Student Union? Then it is required that you be approved in the FUM first and foremost and then you can apply for the board and full-time places.
See more info on how to apply on our website ‘malmostudenter.se‘ or on our Facebook ‘Studentkåren Malmö’!

You can also candidate on this link directly:

Candidacy

Important dates to write down about the Union election 2019 are:
Candidate period 4-17 February.
Information meetings on candidacy 6 and 13 February
Voting is open March 11-24.

Kaffe med Kåren anordnas en gång per månad på varje fakultet, och då kommer Studentkåren ut för att träffa er studenter! Ditt studentombud finns på plats och du har chansen att berätta för oss vad du tycker behöver förbättras på universitetet. Eventet kan se lite olika ut från månad till månad. Ibland har vi ett speciellt tema som vi fokuserar på, kanske ber vi dig att svar på frågor i en enkät, ibland har vi med oss något intressant företag, och vi bjuder alltid kårmedlemmar på kaffe och fika!

Coffee with the Union is held once a month at each faculty, when the Student Union visits your faculty to meet with students! Your student representative is present and you have the chance to tell us what you think needs to be improved at the university. The event may differ slightly from month to month. Sometimes we have a special theme that we focus on, we might ask you to answer questions in a survey, sometimes we bring an interesting company, and we always offer Union members free coffee!

Denna gång valde vi att fokusera på bostadspolitik som är en stor hjärtefråga för oss! Våran Ja/Nej-fråga löd som följande: 

This time we focused on the living situation for students since its one of our most important subjects of discussion at the Student Union. Our Yes/No-question was:

“Har du någon gång fått hjälp av Malmö universitet med att få tag på boende? “

“Have you ever had help from Malmö University to get an apartment?”
Så här svarade ni!  This is what you answered!

HS result: Ja/yes 1, Nej/No 20

Niagara results: 2 ja/yes, 32 nej/no

Orkanen results: 12 ja/yes, 23 nej/no

Total: 15 ja/yes VS. 75 nej/no. 

Vi hade även en öppen fråga som löd: “Hur har din upplevelse varit gällande att få tag i boende i Malmö?”

We also had an open question that was.”Describe you experience when it comes to finding housing in Malmö”.

Nedan kan du läsa svaren. See the answers below. 

Svaren på HS/Answers at HS: “Hard”, “Malmö Studenthus”, “Svårt att få 1a handskontrakt”, “Can’t read Swedish ads for apartments”, “Det tog 4 år att hitta förstahandskontrakt”


Studenternas svar på Niagara / The Students answers at Niagara
Studenternas svar på Orkanen / The students answers at Orkanen


Vid kursstart är det ofta många nya kursböcker som behöver inhandlas och det tär på en redan tunn studentplånbok. Nu har du chansen att ansöka om Kårens litteraturstipendium ett presentkort på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar vid terminsstart. 

Så här ansöker du:

Skicka en motivering på varför just du ska vinna till inforum@malmostudenter.se senast den 10 februari. Din motivering får vara max 100 ord lång, annars diskvalificeras ansökan. Glöm inte att ange namn och personnummer när du mailar. Märk mailet litteraturstipendium. Vinnaren kontaktas personligen av Studentkåren Malmö, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering här på malmostudenter.se och i Kårens sociala kanaler.

Regler:

Endast medlemmar i Studentkåren Malmö kan tilldelas stipendiet.

Stipendiet betalas ut i form av ett presentkort på 500 kr som ska användas till kurslitteratur.

En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår.

Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

Apply for the Unions Literary Scholarship

At the beginning of the semester, it is often many new textbooks that need to be purchased and it is putting a strain on an already thin student wallet. You now have opportunity to apply for the Student Union literary scholarship a voucher of 500 SEK awarded to three members at the beginning of the semester.

How to apply:

Send a short text of why you should win to inforum@malmostudenter.se before February 10th. Your text may not exceed 100 words in length, otherwise the application will be disqualified. Be sure to include your name and personal number when you email. Mark the email literary scholarship.  The winner will be contacted personally by the Student Union Malmö, and then presented with his/her motivation on the Student Union website.

Rules:

Only members of the Student Union Malmo may receive the scholarship.

The scholarship will be paid out in the form of a voucher of 500 SEK to use for textbooks.

The same member may only receive the scholarship once per operational year.

The winner is selected by the Student Union Malmö and the decision can not be appealed.